Länkstig

Skrivglapp eller förväntansglapp?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Göteborgs universitet

Finansiär
Erik Wellanders fond

Kort beskrivning

Projektet ”Skrivglapp eller förväntansglapp” handlar om akademiskt språk inom högre utbildning. Vi undersöker hur institutioner vid Göteborgs universitet arbetar med akademiskt språk i utbildningen och hur lärare upplever att studenter lever upp till de språkliga krav som ställs.

Bakgrunden till projektet är Utbildningsradions dokumentär Skrivglappet, som visades för ett par år sedan och som eldade på den debatt om studenters skrivande som pågått i många år. Programmet presenterade en undersökning som visade att många universitetslärare tycker att studenters skrivförmåga inte motsvarar de krav som ställs inom högre utbildning. I dokumentären berörs främst frågor om språkets, framför allt ords, form, och vi vill bredda och nyansera bilden av studenters akademiska språk.

Under våren 2023 har alla som undervisar vid Göteborgs universitet möjlighet att medverka i studien genom att dela med sig av hur universitetslärare ser på sitt arbete med studenters skrivande.

  • Webformulär för deltagande i studien (kräver inloggning)

Syfte och mål

Hösten 2020 fördes under några veckor en intensiv debatt i medierna kring studenters och nyutexaminerade akademikers skrivförmåga. Utbildningsradion hade släppt en rapport (Novus 2020) samt Skrivglappet (Utbildningsradion 2020), en tillhörande tv-dokumentär, där de framförde slutsatsen att högskolestuderande skriver alltför dåligt, och att de genom denna brist är alltför dåligt förberedda för yrkeslivet. En del av studien bestod av enkätfrågor ställda till högskolelärare, och en annan del av enkätfrågor ställda till arbetsgivare. De deltagare som menar att det finns brister i studenternas skrivande lyfter fram språkriktighet, begriplighet och struktur som särskilda problemområden. Rapporteringen har en del brister: den viktigaste är kanske att man använder attitydundersökningar för att dra slutsatser om det faktiska tillståndet hos det attityderna avser, samt att man spelar ner andelen deltagare som ser få eller inga problem. Men trots detta väcker rapporten en del frågor som är värda att gräva vidare i. Det är det vi gör med den här studien.

Under 2023 genomför vi en rad intervjuer med utbildningsansvariga och en enkätundersökning som riktar sig till lärare vid Göteborgs universitet där vi ställer frågor om hur studenternas skrivande upplevs, men också om vilka insatser som görs för att stötta studenter som behöver hjälp med det akademiska språket. Vi intresserar oss också för i vilken utsträckning utbildningar tar sikte på studenternas skrivande efter examen.

Genom att få bättre insyn i universitetslärares syn på hur studenter socialiseras in i (framför allt akademiskt) skrivande, och i deras syn på hur de själva erövrat det vetenskapliga skrivandet, får vi en bättre grund för att förstå vilken träning universitetslärare skulle behöva för att få redskap att stötta studenter i deras skrivande.

Projektet syftar till att bredda och nyansera bilden av studenters akademiska språk och institutionernas arbete med det.

Förväntade effekter och resultat

Genom att kartlägga hur lärare ser på den egna rollen i studenternas skrivande, samt institutionernas strukturella insatser för studenternas språk, lägger vi en grund för fortsatt utvecklingsarbete av arbetet med studenters akademiska språk. Detta bidrar till Göteborgs universitets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Upplägg och genomförande

Vi genomför under våren 2023 intervjuer med utbildningsansvariga på institutioner inom Göteborgs universitet. Under samma period genomförs en enkätstudie med lärare på GU.

Projektdeltagare

Susanna Karlsson (projektledare), Göteborgs universitet

Kristian Blensenius, Göteborgs universitet