Länkstig

Skolprestationer och kön

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2013
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor.

Om projektet

Aktuell betygsstatistik för grundskolan visar att flickor på gruppnivå ligger omkring tio procent högre än pojkar. Lyssnar man till mediala och politiska debatter är det lätt att få intrycket att denna könsskillnad är ett nytt fenomen och att pojkars situation nu är betydligt mer bekymmersam än tidigare. Att flickor som grupp har högre betyg än pojkar är dock inte nytt, utan ett välkänt mönster både i Sverige och andra västländer. Inom forskningen förklaras det ofta utifrån att tydligt skolengagemang och hårt skolarbete är mer förenligt med dominerande femininiteter än maskuliniteter. Empiriskt baseras sådana tolkningar till stor del på studier av relationer och hierarkier inom kamratgrupper och vad som krävs av flickor och pojkar för att bli populära och positionera sig i gruppen. Däremot studeras sällan vad undervisningen betyder i sammanhanget.

I projektet utgår vi från att såväl skolinstitutionen och den konkreta undervisningen som ungas kamratrelationer och framtidsplaner behöver analyseras för att förstå könsmönster i skolprestationer. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur relationen kön och skolprestation förstås och kommuniceras i olika undervisningspraktiker och lokala omgivningar.

Övergripande frågor att studera är

  • Vilka föreställningar om skolprestationer och betyg uttrycker ungdomar i samtal med varandra?
  • Hur relaterar dessa till dominerande femininiteter och maskuliniteter i kamratgruppen?
  • Vilka föreställningar om skolprestationer, betyg och kön kommuniceras i undervisningen?
  • Hur ser ungdomarna i olika lokala omgivningar på betydelsen av skolprestationer och betyg för sitt nuvarande och framtida liv?

Detta studeras empiriskt i en etnografisk studie av nio klasser i årskurs nio. I var och en av klasserna genomförs observationer av undervisningen samt intervjuer med eleverna. Urvalet görs så att det inkluderar skolor från såväl arbetarklass- som mellanskiktsområden med, inom var och en av dessa, olika betygsnivåer.

Forskningsmiljö

Power and Agency in Education (PAGE)

Medlemmar i projektet

Elisabet Öhrn (projektledare, professor IPS)
Lisa Asp-Onsjö (fil. dr, IDPP)
Jan Gustafsson (fil.dr, IPS)
Ann-Sofie Holm (docent, IPS)