SICOV

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Core Facilities/Biobank Väst

Kort beskrivning

SICOV (Symptomatology & Immunology of COVID-19) är ett samarbetsprojekt mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. Projektet syftar till att bidra med utökad kunskap kring den individberoende symtomatologin under infektion genom utökad provtagning av asymtomatiska individer.

Under det huvudsakliga målet vill man identifiera antikroppsreglerande immunologiska mekanismer och biomarkörer associerade till hereditet, komorbiditet samt externa miljöfaktorer som kan ha en inverkan på symtombilden.

Förhoppningen är att informationen som samlas skall leda till ett utarbetande av definierade riskgrupper, så att samhällsåtgärder kan appliceras på ett effektivt sätt. Vidare hoppas man att den molekylärbiologiska kunskapen av specifika immunologiska reaktioner hos individen under pågående infektion möjliggör nya farmakoterapeutiska medel.

Det långsiktiga målet med projektet är också att konstruera och utvärdera ett hållbart och moderniserat flöde av kontinuerlig provinsamling via existerande provtagningscentraler. Syftet är att underlätta för forskare såväl som kliniker och undvika onödiga provtagningsåtgärder, vilket gynnar samhällsekonomin och är etiskt önskvärt.

Provtagning sker på Provtagningscentral Östra, Sahlgrenska universitetssjukhus och är frivilligt för alla individer som vistas på sjukhuset (läs: säkerhetsbaserade exklusionskriterier appliceras).

Resultat - antikroppar

Resultatet från prover gällande antikroppar är nu klart och du som deltagit är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Har du frågor om deltagande i studien?

Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar om studien. Skulle du inte hitta svar på din fråga går det också bra att kontakta oss direkt via e-postadressen ovan.

Uppdaterad augusti 2021

Är det frivilligt att delta i studien?
Ja, det är frivilligt. Det är du själv som väljer om du vill deltaga eller inte och du kan när som helst kontakta Biobank Väst eller ansvariga för studien och be att dina prover kasseras eller avidentifieras.

Jag har inte haft COVID, kan jag vara med ändå?
Ja, alla är välkomna att delta oavsett om du vet med dig att du haft COVID eller inte.

Vad är det jag binder mig till? Vad förväntas av mig?
Blodproverna tas samtidigt som din ordinarie provtagning och tar inte mer än några minuter. Du behöver inte göra någonting efteråt. Proverna kommer användas för COVID-19 forskning som är godkänd av etikprövningsmyndigheten. Du kan när som helst kontakta studien om du ångrar dig och vill att dina prover kasseras.

Vad är biobankning och varför är det bra?
Biobankning betyder att provet du skickar in kan frysas ner och sparas för att kunna användas igen. Svenska forskare kan sedan begära tillstånd hos etikmyndigheter för att använda prover för forskning. Utan material donerat av de som provtas kommer forskare i Sverige inte ha möjlighet att utföra viktig fortsatt forskning om COVID-19 och andra sjukdomar.

Kan jag lämna prov om jag är gravid?
Ja, det kan du.

Tjänar någon pengar på mina prov?
Nej. Forskningen bedrivs av Göteborgs Universitet i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen är varken vinstdrivande eller kommersiellt orienterad och är godkänd av Sveriges etikprövningsmyndighet.

Kan mina prover användas till annan forskning?
För att någon annan forskning skall ske på dina prover, så måste etikprövningsmyndigheten besluta om ett godkännande. Man blir i så fall oftast kontaktad för att lämna sitt samtycke för denna forskning.

Kan mina prover exkluderas på grund av läkemedelsanvändning eller sjukdom?
Nej, alla prov som samlas är lika viktiga och vi exkluderar inga prover.

Jag har precis fått en blodtransfusion. Att lämna 150 mL låter mycket.
Har du nyligen fått en blodtransfusion så rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare innan deltagande i studien.

Vilken information kan jag som deltagare ta del av?
Komplett forskningspersoninformation finns i blanketten som du tilldelas innan provtagning. Det är viktigt att du läser den och är införstådd innan du deltar.

Jag har donerat blod. Kan jag delta?
Har du donerat blod de senaste 4 veckorna, bör du inte delta i studien. Du är dock välkommen att återvända vid ett senare tillfälle om du vill delta.

Hur mycket blod behöver jag lämna? Är det säkert?
För studiens räkning tas endast 35 mL blod. Jmf med ca två matskedar.

Jag vill veta mer om forskningen
Forskningen ämnar att undersöka immunsvaret hos människor som varit i kontakt med SARS-CoV-2 i jämförelse med de som inte varit det, oberoende av deras vetskap.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på antikroppstestet?
När tillräckligt många prover samlats in kommer samtliga prover skickas på antikroppsanalys. När analysen är färdigställd kommer svar successivt skickas ut till samtliga deltagare. På grund av det osäkra läget kan vi inte lämna något datum.

Om jag blir sjukare vad gör jag då?
Om du upplever att du behöver stöd av vården för att du är sjuk gör du precis som vanligt. Du kontaktar 1177 eller din ordinarie läkare till exempel på den vårdcentral där du är listad.

Vem kommer att kunna studera mina provsvar?
Forskare inom Sverige kommer att analysera och studera dina prover och dina svar. I allra flesta fall kommer den information som finns vara kodad så att det inte går att se namn eller personnummer på de enskilda individerna. Enbart när det är absolut nödvändigt kommer persondata att synas som till exempel när den forskningspersonal som lägger in data eller sammankopplar data kan behöva se personnummer. All data presenteras sedan i kodad form.