Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vektorgrafik över händer och knytnävar i luften
Foto: iStock
Länkstig

Brukarperspektiv, sociala insatser och erfarenheter av bemötande bland personer som säljer eller köper sexuella tjänster

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Sex mot ersättning diskuteras och debatteras ofta i Sverige men få studier intresserar sig för hur personer som säljer och köper sex upplever samhällets bemötande. Med brukarperspektivet i fokus undersöker den här studien behov, sociala insatser och erfarenheter av bemötande som olika målgrupper själva ger uttryck för. I centrum står omständigheter och villkor för personer som har erfarenhet av att sälja eller köpa sex, i relation till hur tillgången till samhällets stödsysystem uppfattas och fungerar. Syftet är att brukares erfarenheter ska bidra till att förbättra välfärdssystemets insatser. Målsättningen är att resultaten ska ligga till grund för att utveckla ett brukarorienterat synsätt på insatser och bemötande med avsikt att minska stigma, utsatthet och exploatering.

Bakgrund

Forskning visar att tillgången till samhällets stöd- och servicesystem, liksom bemötande av personer som har sex mot ersättning, varierar på ett otillfredsställande sätt. Hur väl det samhälleliga stödet utformas och möter olika målgruppers behov är fortfarande ett relativt outforskat område. Större delen av den befintliga kunskapen bygger på sekundärkällor, där uppgifter från yrkesverksamma och volontärer har samlats in via olika myndigheter och organisationer. Då dessa har skilda uppdrag och målsättningar är kunskapen om olika målgruppers specifika behov inte sällan partiell och fragmentarisk.

Samtidigt visar forskning att villkor och omständigheter för personer som har sex mot ersättning präglas av olika former av utsatthet som kan uttryckas genom diskriminering, stigmatisering, våld och samhällelig exkludering. Här samverkar faktorer såsom kön, klass, etnicitet och ras men också nationalitet/medborgarskap, ålder, funktionalitet och sexuell orientering bidrar till ojämlika förutsättningar och skilda livsvillkor. De senaste decenniernas ökade fokus på rättsliga åtgärder riktade mot sexhandel spelar också en viktig roll, där förskjutningen från sociala insatser till rättsliga ingripanden riskerar att leda till oavsedda konsekvenser för särskilt utsatta grupper.

Den aktuella intervju- och enkätstudie är en delstudie som ingår i en större kartläggning av hur väl samhällets stödinsatser möter de villkor, omständigheter och behov som uttrycks av personer som har sex mot ersättning. Tidigare har intervjuer med myndigheter, idéburna organisationer och ett fåtal fristående föreningar som organiserar personer med erfarenhet av att sälja sex, genomförts.

Syfte och målsättning

Syftet med studien är att kunna presentera erfarenheter av sex mot ersättning och samhälleligt bemötande utifrån ett brukarperspektiv. Målsättningen är att verksamheter som riktar sig till målgrupperna ska utgå från brukares erfarenheter för att förbättra samhällets bemötande.

Har du erfarenhet av att köpa eller sälja sex?

Har du erfarenhet av att köpa eller sälja sex och vill delta i studien?  Läs först informationen för forskningsdeltagare nedan. För att delta i enkätstudien, klicka på länken "Enkätstudie köpare" alternativt "Enkätstudie säljare".

För att delta i intervjustudien: kontakta oss via mejl eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

 

Information till forskningsdeltagare

Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av sex mot ersättning då det finns få studier  som intresserar sig för hur personer som säljer eller köper sex upplever samhällets bemötande, sociala insatser och vilka behov av stöd som kan finnas utifrån olika personers omständigheter och livssituation.

Med några få undantag bygger den information som finns på uppgifter från socialarbetare, polis, rättsväsendet och idéburna organisationer. I den här studien vill vi därför komma i kontakt med personer som har egna erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Vi är intresserade av hur just du upplever samhällets bemötande i relation till de behov som du har utifrån din livssituation men också hur du önskar att samhället ska agera för att minska risker för olika former av utsatthet. Du behöver inte ha haft några tidigare stödkontakter.

Det viktigaste för studien är att kunskaper och erfarenheter från dem som på olika sätt berörs får komma till tals och bli vägledande för att utveckla och förbättra samhällets service och bemötande.

Hur går studien till?
Studien består av en webbaserad enkätstudie och en intervjustudie. Du kan välja att delta i en eller i båda studierna. Här beskriver vi hur de två studierna går till:

Enkätstudien
Enkätstudien fylls in online och består av 24 frågor. Du väljer själv vilka frågor du vill besvara. Inledningsvis ställs frågor om ålder, kön, sexuell orientering, nationalitet, medborgarskapsstatus och huvudsaklig försörjning. Nästa del rör olika erfarenheter av sex mot ersättning, följt av en del med frågor om hälsa och mående och eventuell utsatthet för olika former av brott. Avslutningsvis ställs frågor om behov och erfarenheter av bemötande och stöd.

Enkäten besvaras anonymt och inga uppgifter kommer att kunna härledas till enskilda deltagare i studien. Klicka på länken nedan om du vill delta i studien!

Till enkätstudien köpare

Till enkätstudien säljare

Intervjustudien
Intervjustudien har ett liknande upplägg när det gäller frågor och teman som diskuteras under intervjun, med stort utrymme för att lyfta fram individuella erfarenheter och synpunkter. Intervjun beräknas ta omkring en timma. Du väljer själv om du vill genomföra intervjun digitalt, via telefon eller vid ett personligt möte. Med ditt medgivande kommer intervjun att spelas in. I samband med utskriften av intervjun kommer alla uppgifter som kan kopplas till din person (namn, geografiska platser, specifika händelser) att ändras för att säkerställa din anonymitet och personliga integritet.

Enkäter, intervjuer och samtyckesblanketter kommer endast att hanteras av ansvariga forskare för studien, Annelie de Cabo och Anna Hall. Intervjudeltagarnas utskrifter kommer att förses med en numerisk kod och enkäten och intervjuutskrifter kommer att förvaras i ett separat och låst skåp på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.