Länkstig

RAFT - Strukturerad läsundervisning med fonemisk medvetenhet som grund för barn med läs- och skrivsvårigheter

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2007 - 2009
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

RAFT är ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Syftet med projektet är hitta bra metoder och goda strategier i skolan för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna i projektet är 9 år gamla.

En av skolans främsta uppgifter är att lära alla barn att läsa och skriva. Ändå finns det en hel del barn som misslyckas i sin första läsinlärning.

Vi kan räkna med att ca 5% av alla barn har läs- och skrivsvårigheter till följd av bristande ordavkodning. De flesta forskare är idag överens om att den underliggande orsaken är en sviktande fonologisk förmåga.

Tidiga insatser är av avgörande betydelse både för att undvika personliga tillkortakommanden och samhällsekonomiska förluster.

Syftet med projektet är att utforma ett teoretiskt väl förankrat undervisningsprogram för nioåringar som genomförs i en-till-en-undervisning, intensivt under en begränsad period, samt att undersöka effekten av detta träningsprogram för barn med allvarliga läs- och skrivsvårigheter.

Projektet kommer att genomföras under tre år med start 2007. Under projektets gång kommer följande att ske:

  • screening av 2000 9-åringar
  • individuell testning av 100 barn
  • individuell träning av 50 barn
  • uppföljning efter träning samt ett år senare av 100 barn.

Inledningsvis kommer 2000 barn, 9 år gamla, att screenas för att identifiera de 100 barn som ska ingå i studien. Lottning kommer sedan att ske, så att 50 barn kommer att få RAFT-träning. Övriga barn kommer att utgöra en kontrollgrupp och delta i skolans ordinarie specialundervisning, i den mån sådan erbjuds.

RAFT-träningen kommer att ges 45 minuter per dag under 12 veckor. Specialutbildade RAFT-pedagoger arbetar enskilt med barnen.

Programmet kommer att bestå av tre delar:

  • strukturerad träning av kopplingen mellan fonem och grafem
  • övningar för att uppnå läsflyt
  • övningar för att utveckla goda läsförståelsestrategier

Träningen är systematisk och strukturerad, men lämnar stort utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet.