Länkstig

Radical Innovations for the Enhancement of Swedish society

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2013 - 2015
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle och U-GOT KIES

Kort beskrivning

Projektet Radical Research Programme leds av professor Maureen McKelvey (akademiskt huvudansvarig). En strukturomvandling, där samhället skiftar inriktning från dagens kunskapsfokus till att istället lägga tyngdpunkten på innovation, krävs för att fortsatt kunna stimulera den svenska ekonomin. För att uppnå detta krävs radikala innovationer istället för inkrementella. Radikala innovationer är svåra att både möjliggöra och implementera för såväl samhällen och organisationer, som enskilda individer.

Den ovan nämnda problematiken visar ett behov av omfattande forskning på ämnet. Vårt projekt fokuserar därför på hur och varför strukturomvandlingar uppkommer, samt hur det stimulerar förändringar i samhället i stort. Beslutsfattare inom företag, högskolesektorn och fristående organisationer måste hitta vägar för att stimulera radikala förändringar. Detta kräver samarbete för att lyckas, både för ekonomin som helhet men även för den enskilda aktören. Öppenhet, kunskapsutbyte och nya förhållningssätt till den egna organisatoriska strukturen är avgörande.

Projektet Radical Research Programme leds av professor Maureen McKelvey (akademiskt huvudansvarig), med Evangelos Bourelos, Rick Middel och Olof Zaring som delprojektledare. De involverade forskarna är verksamma vid institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

En strukturomvandling, där samhället skiftar inriktning från dagens kunskapsfokus till att istället lägga tyngdpunkten på innovation, krävs för att fortsatt kunna stimulera den svenska ekonomin. För att uppnå detta krävs radikala innovationer istället för inkrementella. Radikala innovationer är svåra att både möjliggöra och implementera för såväl samhällen och organisationer, som enskilda individer.

Den ovan nämnda problematiken visar ett behov av omfattande forskning på ämnet. Vårt projekt fokuserar därför på hur och varför strukturomvandlingar uppkommer, samt hur det stimulerar förändringar i samhället i stort. Beslutsfattare inom företag, högskolesektorn och fristående organisationer måste hitta vägar för att stimulera radikala förändringar. Detta kräver samarbete för att lyckas, både för ekonomin som helhet men även för den enskilda aktören. Öppenhet, kunskapsutbyte och nya förhållningssätt till den egna organisatoriska strukturen är avgörande.

Projektet ”Radical Research Programme” vägleds av de övergripande mål som fastställdes i projektansökan 2013. Projektet har varit mycket framgångsrikt:

1. Bidra till den ledande internationella forskningen inom innovation och entreprenörskap.

Vi har en utökad närvaro och genomslagskraft i den internationella forskningen genom presentationer och publicering av artiklar och böcker. Vi producerar flera gånger mer än vad som angavs i den ursprungliga projektplaneringen. Antalet akademiska publikationer uppgår till 32.

2. Samverka med företag och praktiker gällande den nämnda problematiken.

Vi fokuserar på frågeställningar kring hur radikala innovationer kan möjliggöras och förstärkas genom utökat samarbete med specifika utvalda större företag, samt entreprenörer. Antalet samverkanstillfällen är 108.

3. Vidareutveckla utbildningsinsatserna inom området innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet

Utbildningsinsatserna har nått studenter på avancerade nivå, dvs Mastersstudenter, samt doktorander: 367 studenter berörs. Dessutom kan vi nu bättre tillvarata idéer uppkomna genom masteruppsatser relaterade till ämnet, exempelvis genom vidareutveckling till akademiska artiklar i samarbete med uppsatshandledare och även projekt med GU Ventures.

4. Skapa förståelse för de övergripande förutsättningarna för att på bred front kunna bidra till strukturomvandlingen av den svenska ekonomin.

Vi har vidareutvecklat delprojekten för att till fullo ta tillvara på vår tillgängliga akademiska kompetens gällande radikala innovationer.