Länkstig

Professionellt lärande och sociala medier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Lärare deltar i allt större utsträckning i sociala medier för att diskutera sin undervisning och pedagogiska IT-frågor. Frågan är vilket stöd för professionellt lärande sådant utbyte ger, framförallt över tid och i större tematiska grupper på Facebook. Med stöd av avancerade dataanalyser av Facebook-aktiviteter undersöker vi i detta projekt sociala mediers betydelse för lärares professionella lärande.

Om forskningsprojektet

Investeringarna i teknologi i svensk skola har varit avsevärd på senare år. Teknologisatsningarna har dock inte inneburit en motsvarande satsning på lärares kompetensutveckling vilket skiljer sig från andra europeiska länder. Svenska lärare kan därmed sägas haft begränsade möjligheter att utveckla och utöva inflytande över skolans IT-användning.

Det är i ljuset av detta som framväxande rörelser av lärarinitierade, internetbaserade diskussioner kring IT och skolutveckling blir särskilt intressanta. Dessa rörelser sker på sociala medier såväl internationellt som nationellt och engagerar lärare utanför den formella skolorganisationen. På dessa sociala arenor delar lärare idéer och metoder för att utveckla den pedagogiska praktiken och för att bidra till kollegialt och professionellt lärande. Men trots att skolors IT-resurser, med starkt stöd av nuvarande politik och reformer, har blivit en del av lärarnas dagliga rutiner, finns det lite forskning kring lärarnas professionella lärande och kunskapsutveckling kring IT i skolan.

Syfte

Syftet med detta projekt är att studera dessa framväxande praktiker på sociala medier som en relativt ny form av professionellt lärande och pedagogisk IT-utveckling. Projektet tar som empiriskt exempel en stor Facebook-grupp där lärare diskuterar en snabbt växande undervisningsmodell, såväl internationellt som nationellt, med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Undervisningsmodellen är således ett tydligt exempel på en rörelse som sprids lärare emellan via sociala medier och som sådan är den en viktig instans för att förstå utvecklingen av pedagogiska idéer i relation till IT. Med stöd av avancerade datorberäkningar studerar vi all aktiviteter i en stor tematisk Facebook-grupp under en treårsperiod.

Projektet syftar till att studera de egenskaper som kännetecknar en stor grupp på sociala medier för lärares professionella lärande. En särskilt viktig målsättning med projektet är att förutom att bidra till diskussionen om de framväxande praktikerna på sociala medier som en relativt ny form av professionellt lärande genom vetenskapliga publikationer, också återkoppla resultaten mer direkt till lärare genom att presentera pedagogiska konsekvenser från vår forskning som inslag vid lärarutbildningar, i fortbildningssammanhang och i populärvetenskapliga publikationer.

Projektet har genomgått prövning i regionala Etikprövningsnämnden Göteborg och fått godkänt (2015-03-19).

Konferensdeltagande och övriga presentationer

2017-06-19 Presentation #popudig17: Conference on the digitalization of schooling. Lärares professionella lärande i sociala medier – Annika Bergviken Rensfeldt, Annika Lantz Andersson, Mona Lundin, Thomas Hillman & Louise Persson.

2017-03-14 Presentation Kollegiet för yrkeskunnande: Digitala redskap som stöd för lärande – i yrkesutbildning, Faculty of Education, GU: Lärares professionella lärande och sociala medier. Annika Lantz-Andersson & Mona Lundin.

2015: Key note-föreläsning på konferensen Forskning pågår:
Självorganiserad kompetensutveckling – Sociala medier som arena för lärarinitierat förändringsarbete

Mediamedverkan

Intervju med Annika Bergviken Rensfeldt i tidningen Skolvärlden

Artiklar

Lantz-Andersson, A., Peterson, L., Hillman, T., Lundin, M., & Rensfeldt, A. B. (2017). Sharing repertoires in a teacher professional Facebook group. Learning, Culture and Social Interaction