Länkstig

Platonska ekon. En studie i den idéhistoriska aktualiseringens problematik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Vetenskapsrådet finansierade projektet åren 2015-2017

Kort beskrivning

Projektet belyser mötet mellan platonism och modernitet, såsom det speglats i tre centrala tyska platondebatter i vilka hermeneutikern Gadamer medverkat, från 1920- till 1960-talet. Det rör sig om en idéhistorisk kontextualisering som syftar till att granska olika yttringar av modernt platonåterbruk inom humaniorafältet, såväl rent filosofiska som mer politiska och bildningshumanistiska aktualiseringsförsök.

Monografin under arbete har tre delar - Filosofiska horisonter, Filologisk förflutenhetspolitik, Hermeneutiska vägar till Platon - och följer platonspåret i Gadamers forskning, från den formativa fasen under Weimarrepubliken då nykantianska och fenomenologiska perspektiv bröts mot varandra, via en mellanfas under naziregimen när platondiskursen starkt politiserades, fram till Gadamers hermeneutiska teori som på 60-talet blev ett vinnande paradigm för modern humaniora.

Platon
Platon