Bild
en gammal man går upp för en trappa
Foto: John Moeses Bauan
Länkstig

Palliativ vård

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen för palliativ vård utvecklar och stärker forskning och kunskapsutveckling inom vård, välbefinnande och livskvalitet för både patienter och deras närstående i samband med tilltagande och livshotande sjukdom och vård i livets slutskede. Forskningen berör specialiserad palliativ vård såväl som palliativ vård integrerad inom andra vård- och omsorgsformer oavsett medicinsk diagnos.

Palliativ vård handlar om lindrande behandlingar och åtgärder för att stärka livskvaliteten hos patienter med svåra, obotliga sjukdomar och deras anhöriga. Palliativ vård kan vara integrerad tidigt i ett sjukdomsförlopp likväl som i livets absoluta slutskede.

Att undersöka palliativ vård är av stor betydelse med tanke på den allt större grupp människor som lever med behov av palliativ vård under längre tid. Forskargruppen för palliativ vård och dess samarbetspartners vill göra det möjligt att samla kompetens och kunskap för att möjliggöra samordning av forskning om palliativ vård i olika vårdsammanhang. Detta inkluderar instrument- och metodutveckling som behövs för multicenterstudier. Forskargruppens nära samarbete med kliniker ökar både forskningsprogrammets genomförande och implementering av forskningsresultat.

Fördjupad information om forskningen

Palliativ vård har utvecklats praktiskt och teoretiskt under de senaste femtio åren. Såväl inom forskning som inom klinisk palliativ vård har ”personen” av tradition stått i fokus. Utvecklingen inom palliativ vård ger därför möjligheter att bidra till utveckling av området personcentrerad vård.

Forskningsprojekten genomförs inom flertalet medicinska specialiteter på sjukhus, särskilt boende och i ordinärt boende. Utöver detta bedrivs projekt inom specialiserad palliativ vård. Flera projekt fokuserar på palliativ vård tidigt i patientens sjukdomsförlopp. 

Teoretisk grund

Viktiga drag i synen på patienten som en person i palliativa vårdsammanhang är patientens identitet, biografi och relationer. Att leva med avancerad sjukdom, en alltmer sviktande kropp i livets slutskede innefattar ofta praktiska och existentiella dimensioner.

Metoder 

Svensk palliativ vårdforskning har kännetecknats av småskaliga deskriptiva studier. Olika typer av design och metoder tillämpas inklusive registerstudier. Flera projekt undersöker implementering av palliativ vård och utbildning i palliativ vård i professionsutbildningar samt effekter, utfall och konsekvenser av palliativ vård för patient, närstående och personal.

Utmaningar 

Den vetenskap som finns om palliativ vård tillämpas inte fullt ut och det finns därför behov av att utveckla ny kunskap, särskilt för de grupper som inte vårdas inom specialiserade palliativa vårdformer. Den palliativa vården är ojämnt utvecklad, vilket innebär att tillgång till palliativ vård är beroende på ålder, kön, var individen bor, vårdas och har för medicinsk diagnos. Aktuell forskning pekar på betydelsen av att palliativt inriktad vård initieras tidigare i patientens sjukdomsförlopp och inte enbart i livets slutskede. Detta betyder att mer kunskap behöver spridas om hur sådan integrering kan ske.

För att möta dessa utmaningar bedriver vi:

  • forskning om interventioner och implementering som fokuserar på resultatet för patienter och närstående
  • samarbete i tvärvetenskapliga forskargrupper och med internationella experter
  • samarbete med olika vårdgivare, vårdnivåer och nätverk forskning som kontinuerligt utvecklar vårt forskningsprogram.

Forskare

Forskargruppsledare
Professor Joakim Öhlén 

Affilierad Professor
Richard Sawatzky 

Docenter
Ingela Henoch
Elisabeth Kenne-Sarenmalm
Anneli Ozanne

Forskare, PhD
Ramona Schenell

Doktorander
Hannan Hamdan Alshehri
Susanna Böling
Emma Lundberg
Pernilla Ståhl
Klara Andersson 
Nina Malmström

Forskningsprojekt