Länkstig

New media and the balance of work and home life. How IT-use affects the boundaries of daily activities. (Livspusslets fragmentering: Hur IT löser upp gränserna mellan arbetsliv och familjeliv )

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 600 000
Projekttid
2015 - 2020
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Kort beskrivning

Under de senaste två decennierna har samhället genomgått en omfattande virtualisering. Tillgången till och användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IT) – persondatorer, bredband, smart phones, surfplattor, etc – har ökat dramatiskt. Nästan allt vi gör tycks också ha en koppling till nätet. Utrustningen blir alltmer trådlös, mobil och platsoberoende. Virtualiseringen förändrar villkoren för många människors arbetsliv och vardag. En mer eller mindre ständig uppkoppling på nätet splittrar vardagens aktiviteter och tidsanvändning och löser upp gränserna mellan vardaglivets olika sfärer. Arbetsliv, familjeliv och fritid flyter alltmer samman. Mobiltelefoner, sociala medier och e-mails pockar på ständig uppmärksamhet och fragmenterar vardagen.

Utvecklingen ger å ena sidan individen möjligheter att skapa en flexiblare tidsrumslig organisation av förvärvsarbete och familjeliv, mer individualiserad och bättre anpassad efter egna behov. Det vardagliga livspusslet blir på så vis lättare att få ihop. Å andra sidan medför fragmenteringen också risker och negativa konsekvenser genom en tidsanvändning präglad av allt fler avbrott, en arbetsmiljö som blir mer ofokuserad och mindre effektiv, ökade upplevelser av stress och minskad egenkontroll i vardagen. Att gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut kan vidare antas påverkar grupper i befolkningen olika. Förvärvsarbetande kvinnor med traditionellt stort ansvar för familj och barn riskerar kanske att drabbas mer negativt än andra grupper, med ökad stress och minskad egenkontroll i vardagen som följd. Samtidigt saknas idag kunskap om hur fragmenteringen i praktiken förändrar arbete och vardagsliv och om dess konsekvenser för individen och samhället i stort.

Detta projekt handlar därför om att undersöka hur människors arbetsliv och vardag förändras till följd av de senaste decenniernas kraftigt ökade användning av informations- och kommunikationsteknik. Hur har fragmenteringen påverkat arbete och vardagsliv, såväl tidsmässigt som rumsligt? Vad betyder utvecklingen för samspelet mellan arbete och familjeliv? Vilka är de välfärdsmässiga implikationerna, t.ex. i termer av upplevd stress och minskade möjligheter i vardagen? Hur drabbar fragmenteringen grupper som lever under olika villkor, t.ex. kvinnor resp. män i olika familjesituationer och med olika typ av yrke? 

I projektet genomförs två empiriska undersökningar. I en kvalitativt orienterad huvudstudie undersöks fyrtio hushåll i Göteborgsregionen med hjälp av tidsdagböcker och djupintervjuer. I studien analyseras och beskrivs fragmenteringens omfattning och påverkan i enskilda fall samt hur individer upplever och bedömer teknikens inverkan på samspelet mellan arbete och familjeliv, egenkontroll över sin tid, arbetsfördelning i hushållet, livskvalitet och stress. Vidare genomförs en mindre kvantitativ studie baserad på data från nationella tidsanvändningsundersökningar. I studien görs övergripande analyser av hur befolkningens tidsanvändning och platsanvändning förändras under en period då IKT-innehav och användning ökat kraftigt i Sverige (1990- 2011).