Länkstig

Metodik för destruktiva arbetsplatskonflikter: Förtrogenhetskunskap och förändringsteorier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
444 000
Projekttid
2013 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projekts syfte var att bidra till ett förbättrat kunskapsläge om metodik för svårhanterliga arbetsplatskonflikter. 13 konsulter beskrev i intervjuer ingående sitt tillvägagångssätt i ett utvalt lyckat konfliktuppdrag. Fallbeskrivningarna analyserades för att studera vilka strategier som använts för att mobilisera konfliktparterna till medverkan i konstruktiv konflikthantering. 18 typer av strategier som konsulter i olika kombinationer använder sig av kunde identifieras. Dessa kan ordnas i 6 kategorier: strategier för att Förlösa, Förskjuta fokus, Stödja, Skapa kontakt, Konfrontera och Lära. Analysen visade att varje konfliktuppdrag har en viss förändringsteoriprofil som avspeglar dels den aktuella konfliktens speciella förutsättningar, dels konsultens egen underliggande förändringsteori.