Bild
Bild på hav och polarlandskap.
Länkstig

MARCHEMSPEC - Chemical Speciation Modelling in Seawater to meet 21st Century Needs

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
MARCHEMSPEC
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Fördelningen av ett grundämne mellan olika kemiska former i havsvatten benämns kemisk speciering, och har en stor påverkan på ämnets roll som näringsämne eller gift.

Det är därför av stor vikt att förstå hur pågående förändringar som havsförsurning och uppvärmning påverkar olika grundämnens kemiska speciering. Men i många fall kan man inte mäta koncentrationen på kemiska former av intresse, utan måste lita på termodynamiska beräkningar.

Målet med detta projekt är att utveckla mjukvara som icke-specialister kan använda för beräkningar av kemisk speciering. Mjukvaran ska använda de bästa tillgängliga metoder, med fullständig dokumentation på de ingående termodynamiska data: ingen sådan mjukvara existerar idag. Mjukvaran ska göras fritt tillgänglig för det vetenskapliga samhället.