Länkstig

Kvinnor och män i den förtätade staden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 100 000
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Förtätning, närhet och blandstad är ledord inom urban planering i Sverige. Strategierna syftar till miljömässig hållbarhet då ökad närhet möjliggör resor som kan utföras med gång, cykel och kollektivtrafik. Förtätade städer leder då till minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. En viktig fråga rör då den sociala hållbarheten – vem som kan använda närliggande verksamheter, under vilka förutsättningar och hur ett lokalt liv kan understödjas.

Projektet undersöker frågan från ett genusperspektiv. Genom en enkätundersökning och djupintervjuer studerar vi vilken nära service, handel och aktiviteter som kvinnor och män vill ha och nyttjar i sin vardag, och på vilka villkor. Vi studerar vilken roll den täta staden spelar för hur hushåll hanterar vardagen, liksom hur den kan understödja strategier som baseras på närhet, hållbara färdsätt och ett jämställt vardagsliv. Genom fördjupad kunskap om olika gruppers överväganden bidrar studien till utvecklandet av hållbara planeringspraktiker.