Bild
none
Länkstig

Kampen mot storskalig korruption och nätverk för organiserad brottslighet (FALCON)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
47.000.000
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

FALCON-projektet är ett treårigt (2023-2026) tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat under Horizon 2023 med en budget på 4,7 miljoner euro.

FALCON syftar till att motverka den ökande komplexiteten i korruptionsaktiviteter genom att stödja implementering, uppdatering och hantering av ett ramverk för korruptionsunderrättelser. FALCONs nyckelkoncept är de så kallade Corruption Intelligence Pictures eller CIPs, som kommer att ge en helhetssyn på specifika områden av korruption. Det finns fyra korruptionsfenomen som FALCON tar upp som pilotfall: bedrägerier med offentlig upphandling, kringgående av sanktioner mot oligarker och kleptokrater, korruptionssystem kopplade till smuggling vid gränsövergångar och intressekonflikter för politiskt utsatta personer.

FALCON kommer att utveckla och validera en rad indikatorer på korruptionsfenomen som kan användas för att informera om policybeslut och brottsbekämpande aktiviteter. Dessutom kommer dataanalysverktyg och applikationer att designas, implementeras och integreras för att stödja hanteringen av underrättelseramverkets hela livscykel. Tillsammans kommer detta att möjliggöra en omfattande bedömning av korruptionsrisk, välgrundad policyformulering och förbättrad efterlevnad av korruptionsbekämpning.

QoG-institutets team kommer att bidra till forskningen om kartläggning av trender och modi operandi av korrupta aktiviteter i offentlig upphandling, med fokus på korruption i etablerade välfärdsstater, som Sverige. Konsortiet involverar 25 partnerorganisationer från 15 länder, inklusive forskningscentra och universitet, teknik- och dataanalysföretag, polisstyrkor och antikorruptionsmyndigheter från flera europeiska länder.