Bild
HPV-vaccination för pojkar hösten 2020
Länkstig

Implementeringen av HPV-vaccination för pojkar i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 000 000
Projekttid
2020 - 2025
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Den svenska regeringen beslutade i september 2019 att pojkar i årskurs fem från och med hösten 2020 via skolhälsan ska erbjudas vaccinering mot sexuellt överförbara human papillomavirus (HPV) som en del av det svenska vaccinationsprogrammet. Både experter och allmänhet har betonat att det är såväl en folkhälso- som en jämställdhetsfråga att programmet expanderas från att endast inkludera tjejer till att också innefatta pojkar. Det här forskningsprojektet är det första att studera denna nya könsneutrala HPV-vaccinationspolicy och dynamiken mellan den och dess implementering.

Studien syftar till att få kunskap om hur HPV-vaccinationspolicyn implementeras, med fokus på policyns konsekvenser för verksamheter rörande, och förståelsen av, unga, jämställdhet och sexuell hälsa. Mot bakgrund av långvariga problem med brist på resurser inom skolhälsan och en ökad rädsla för, och misstro mot, vacciner, undersöker vi de problem och utmaningar som uppstår genom implementeringen av den nya policyn. Vi undersöker också hur dessa problem och utmaningar uppfattas och hanteras av berörda parter.

Genom en kvalitativ fallstudie undersöker vi hur policy-implementeringen genomförs och uppfattas av involverade parter på en regional nivå. Vi gör observationer inom offentlig förvaltning och på skolor för att följa implementeringsprocessen på plats och kombinerar detta med intervjuer med yrkesverksamma, pojkar och föräldrar. Projektet bidrar med kunskap om de utmaningar och problem som kan uppstå i implementeringen av policys rörande folkhälsa och ungas sexuella hälsa, inklusive hur dessa hanteras och uppfattas av involverade yrkesverksamma och användare. Denna kunskap är viktig för att förbättra HPV-vaccinationsprogrammet och för att underlätta implementeringen av andra policys relaterade till unga, folkhälsa och sexuell hälsa i framtiden.