Länkstig

Hemarbetet, pandemin och den energisnåla staden – omställningens möjligheter, utmaningar och spänningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 924 035
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi

Finansiär
Energimyndigheten

Kort beskrivning

Projektets syfte är att öka kunskapen om distans-/hemarbetets möjligheter och utmaningar i en fortsatt omställning mot ett ekologiskt och socialt hållbart arbets- och vardagsliv och för utvecklingen av ’nära’ och energieffektiva städer och regioner.

Mål

Projektets delmål är att i) genom två empiriska undersökningar ta fram ny kunskap om hushållens anpassningsstrategier på kort och lång sikt; deras intentioner och beredskap för fortsatt hemarbete, samt om omställningens varaktighet, påverkbarhet och effekter på energirelaterade aktivitetsmönster; ii) ta fram ett kunskapsunderlag direkt användbart för politik, planering och arbetsliv på olika nivåer i det fortsatta arbetet mot att utveckla ett klimatanpassat och hållbart samhälle; iii) bidra till forskningen om den digitala teknikens energimässiga, sociala och rumsliga roll i en hållbar urban och regional utveckling; och iv) utveckla projektet i en aktiv och samskapande dialog med en referensgrupp bestående av relevanta samhällsaktörer.

Deltagare i projektet

Eva Thulin

Louise Brundin

Ana Gil Solá

Bertil Vilehlmson