Bild
Forskare som sjösätter en bentisk landare ner i Östersjön.
Sjösättning av GU:s autonoma stora bentiska landare i Östersjön från forskningsfartyget Skagerak. Detta experiment mätte flöden av fosfor, och andra lösta ämnen relaterade till övergödning och syrebrist, från sediment på 170 meters vattendjup.
Foto: Astrid Hylén
Länkstig

Havsbottenkemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Webbplats
Per Hall
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Vår forskargrupp studerar biogeokemiska processer i marina ytsediment. Det övergripande målet är att bättre förstå sedimentens roll i de biogekemiska kretsloppen i havet.

Processerna inkluderar tidigt diagenetiska processer såsom oxidation av organiskt kol, denitrifikation, dissimilatorisk nitratreduktion till ammonium, reduktiv upplösning av järn- och mangan-oxider, m m. Vi studerar hur dessa processer leder till eller påverkar flöden av lösta ämnen (såsom närsalter, oorganiskt kol, metaller, metan, kvävgas, lustgas, etc) över gränsytan mellan sediment och vatten. Vi mäter och kvantifierar dessa flöden in situ (dvs direkt på havsbotten) med hjälp av s.k. autonoma bentiska landare.

Vi har studerat de flesta av planetens olika hav, inklusive djuphavet, men fokus har legat på Skagerrak och dess fjordar, och ligger nu på Östersjön.