Bild
äldre händer skriver på laptop
Projektets syfte är att öka förståelsen för befintligt handlingsutrymme vid digitaliserat beslutsfattande inom socialtjänsten.
Foto: Steve Buissinne
Länkstig

Handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Under de senaste åren har det uppstått ett stort intresse för att introducera automatiserat beslutsfattande i socialtjänsten i form av exempelvis “Trelleborgsmodellen”. Handläggning av försörjningsstöd är en mer formaliserad del av socialtjänsten, men det finns en viss frihet för handläggaren i beslutsfattandet. Projektets syfte är att öka förståelsen för befintligt handlingsutrymme vid digitaliserat beslutsfattande och verksamhet (eng. “digital discretion”). Vi ställer två frågor: 1) Vilka värden vill involverade aktörer (t ex politiker, projektledare, handläggare) uppnå med automatiseringen av beslutsfattande om försörjningsstöd? 2) Vilka mer omedelbara effekter och långtidseffekter uppstår avseende handläggarnas handlingsutrymme vid beslut samt hur påverkas rättssäkerheten?

Om studien

Studien är kvalitativ och involverar fem kommuner varav några var en del av en tidigare pilotstudie. Vi kan därför jämföra erfarenheterna samt även utvärdera dem ur ett längre tidsperspektiv. Vi samlar in data genom intervjuer med handläggare, chefer och politiker som är en del av socialtjänstens verksamhet. Vi använder också dokument som visar på de politiska avsikterna och presenterar arbetsmodellen. En tredje typ är den införda teknologins design som den beskrivs i intervjuer, dokument exempelvis hämtade från upphandlings- och designprocesser och direkt observation av dess användning.

En analys av dessa typer av data är central för resultatets validitet avseende tydligheten i de värden involverade aktörer vill uppnå. Lika viktigt är att förstå de faktiskt uppnådda värdena och graden av rättssäkerhet som kommer till uttryck i den nya teknologin.