Länkstig

Hållbart och hälsofrämjande: Ledarskap, organisering och organisatoriska förutsättningar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 496 000 kr
Projekttid
2013 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Kunskapen om vilka grundläggande organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som har betydelse för anställdas hälsa är i dag relativt välutvecklad. Genom ständigt förändrade arbetsvillkor uppstår det nya förutsättningar som behöver hanteras. Studierna undersöker på vilka sätt som hanteringen av dessa genom chefs- och ledarskap samt organisering har betydelse för mer hälsofrämjande och hållbara förhållanden för anställda. Studierna undersöker betydelser för arbetsrelaterad hälsa, välbefinnande och sjukfrånvaro liksom för arbetsengagemang och resultat i verksamheter. Likaså undersöks hur ledarskap, organisering och organisatoriska förhållanden bidrar till lärande, tillit, och delaktighet. I olika delprojekt studeras samspelande förhållanden mellan ledarskap och organisering på samhälls-, styrnings-, arbetsplats-, grupp- och individnivå.

Publikationer

Publikationer:

Andrea Eriksson & Lotta Dellve Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 78-91

A Orvik, L Dellve och A Eriksson Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården Socialmedicinsk Tidskrift Temanummer: Ledarskap, interventioner och hälsa 2013: 90: (6)

Dellve, L., & Eriksson, A. (2017). Health-promoting managerial work: A theoretical framework for a leadership program that supports knowledge and capability to craft sustainable work practices in daily practice and during organizational change. Societies, 7(2), 12.

Strömgren, M., Dellve, L., & Eriksson, A. (2017). Hälsofrämjande arbetsmiljö–en framgångsfaktor för god vård. Socialmedicinsk tidskrift, 94(2), 177-185.

Dellve & Wikström. Att räkna eller räknas: öppen, tillits- och värdebaserad styrning på strategiska och operativa nivåer” Att leda i en komplex organisation: utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet”, Cregård, Berntsson, Tengblad (red) Natur och Kultur 2018

Wikström & Dellve Kommunikation och komplexitet i chefsarbetet. I: ” Att leda i en komplex organisation: utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet”, Cregård, Berntsson, Tengblad (red) Natur och Kultur 2018

Berntsson, Stengård, Dellve Acceptera villkor eller aktivt avgränsa? Gångbara strategier för att hantera krav och hög belastning . I:” Att leda i en komplex organisation: utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet”, Cregård, Berntsson, Tengblad (red) Natur och Kultur 2018

Forskare

Andrea Eriksson, projektledare, universitetslektor, Avd. för Ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Kungliga Tekniska Högskolan

Lotta Dellve, projektledare, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Ellen Jaldestad, doktorand, Avd. för Ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Kungliga Tekniska Högskolan

Göran Jutengren, universitetslektor, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Åsa Tjulin, universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskap (HLV), Mittuniversitetet