Bild
Fotbollspelare
Länkstig

Forskningsprojekt Skadefri barn- och ungdomsidrott: mot en bättre praktik för svensk fotboll (FIT-projektet)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för kost-och idrottsvetenskap Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Forskningsgrupp SCoPE (Sports Coaching and Physical Education)

Kort beskrivning

Många barn och ungdomar som spelar fotboll i Sverige i dag blir tyvärr ofta skadade under tävling eller träning. Vi önskar därför att se närmare på hur skador uppkommer, vilka typer av skador fotbollsspelare i åldern 10-19 upplever, och vad som tidigare har gjorts för att motverka skador för att sedan kunna ta fram rekommendationer för hur skador kan undvikas. Projektet består av fyra delstudier som sedan kommer sammanknytas: 1) Enkäter för att registrera skadetyp, frekvens och åtgärder; 2) Tester av biomekaniska, kliniska och träningsspecifika faktorer för att etablera individuella fysiska och idrottsspecifika kravprofiler; 3) Observationer av idrottens kontext för att förstå idrottskultur, coaching och relationen mellan coach och spelare; samt 4) Intervjuer med coacher och atleter för att identifiera kunskap om coaching och träning.

Bakgrund

Deltagande i idrottslig verksamhet är på många sätt fördelaktigt för barn och ungdomar. Självkänsla, social kompentens och inte minst fysisk hälsa påverkas positivt. Dock är skadefrekvensen oroväckande hög i barn- och ungdomsidrott. Därför syftar vår forskning till att bevara barn och ungdomars positiva upplevelser i idrott samt ökat allmänt välbefinnande.

Den årliga skadefrekvensen som kräver medicinsk tillsyn bland idrottande barn och ungdomar i åldrarna 11 till 18 år uppskattas till 35 skador per 100 barn/ungdomar. I Sverige betyder det att de nästan 500 000 barn och omkring 380 000 ungdomar som är föreningsaktiva drabbas av totalt 300 000 skador per år. Skador har kortsiktiga negativa effekter som smärta och tillfällig frånvaro från idrotten. På längre sikt kan skador orsaka att barn och ungdomar slutar helt med idrott eller drabbas av kroniska hälsoproblem.

Forskningen har identifierat riskfaktorer och förebyggande strategier gällande skador. Studier visar att idrottsspecifika faktorer (ex. kontaktidrotter och höghastighetsidrotter), träningsfrekvens och innehåll (ex. långa pass, otillräcklig återhämtning mellan pass) och fysiologiska brister (kroppssymmetri, styrka och flexibilitet) orsakar skador. Som svar på det tillämpas förebyggande åtgärder så som skyddande utrustning, tillräcklig återhämtning samt stretching, men trots dessa åtgärder är skadefrekvensen fortsatt hög. En förklaring till utebliven effekt av de förebyggande åtgärderna kan vara att kontextuella faktorer (idrottsideologi, tränares kunskap om förebyggande av skador) inte har inkluderats i tidigare forskning om idrottsskador och således inte är inkluderat i de nuvarande strategierna för att förebygga skador.

Syfte

Projektet integrerar det biomekaniska och samhällsvetenskapliga perspektiven för att leda till interdisciplinär kunskap om hur skador uppkommer inom barn- och ungdomsidrott. Från dessa kunnskaper kommer vi sedan att utveckla strategier för att förebygga skador inom barn- och ungdomsidrott.

Metod

Deltagande är barn och ungdomar 10 till 19 år och kommer från den populäraste, men också mest skadefrekventa idrotten i Sverige: Fotboll.

Följande delstudier kommer att genomföras:

Enkät

Delstudie 1 syftar till att undersöka förekomsten av skador hos fotbollsspelarne. För att samla in data kommer en åldersanpassad webbaserad version av Oslo Sports Trauma Research Center enkät om hälsoproblem (OSTRC-H) att användas. Fotbollsspelarne kommer att genomföra undersökningen från januari till juni 2018 varje vecka. De spelare som indikerar hälsoproblem kommer att få hjälp från medicinsk personal till diagnos och behandling. Förutom veckoundersökningen kommer spelarnas längd (cm), sittlängd (cm) och vikt (kg) att mätas (Peak Height Velocity).

Mätning av biomekaniska, kliniska och träningsspecifika faktorer

Delstudie 2 syftar till att undersöka biomekaniska, kliniska och träningspecifika faktorer som kan leda till att skador uppstår. Testerna kommer att omfatta löpanalys, klinisk undersökning, knästabilitet samt isometirksa styrketester. Dessutom kommer spelarnas tränare från januari till juni 2018 att dokumentera varje träning med träningsdataprogrammet S2S - Secrets to Sports, (www.s2s.net). I S2S registrerar tränarna de deltagande spelarnas typer av träningspass (långsam, medium, snabb eller tävling), träningsövningar, spelplan / gräs (sand, gräs) och intensitet.

Observation av träningspass

Delstudie 3 syftar till att undersöka rollen som idrottskontexten har i utvecklingen av skador under hösten 2018. Under två månader kommer träningspass att observeras. Ett etablerat observationsschema (Barker-Ruchti, Barker, & Annerstedt, 2014) kommer att fokusera observationerna på träningsatmosfär och belastning, kommunikation, relation mellan tränare och spelare, träningsetik och förebyggande/hantering av skador. Om möjligt hålls informella samtal med tränare och spelare.

Intervjuer med spelare och tränare

Delstudie 4 syftar till att undersöka spelarnas och tränarnas skadeförståelse under hösten 2018. Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras med de spelarna och deras tränare som observerades i delstudie 3. En etablerad intervjuschema (Barker-Ruchti et al., 2014; Barker-Ruchti et.al., 2015; Lindgren & Barker-Ruchti, 2017) kommer att antas för att förbereda frågor som rör coaching / träningsfilosofi, ideal i relation till idrott, prestation, träning, kropp, ålder och skador.

Resultat

 • Hausken, S., Barker-Ruchti, N., Schubring, A., & Grau, S. (2018). Injury-free children and adolescents: Towards better practice in Swedish football (FIT project). Research Ideas and Outcomes, 4(e30729), 16 pages. doi: 10.3897/rio.4.e30729.
  Publication: Injury-Free Children and Adolescents: Towards Better Practice in Swedish Football (FIT project)
 • Boije af Gennäs, K., Hausken, S., Schubring, A., Grau, S., & Barker-Ruchti, N. Researching overuse injuries among adolescent soccer players using an interdisciplinary approach. Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI), 21-22 November 2018, University of Dalarna, Sweden.
  Poster SVEBI 2018 
 • Hausken, S., Schubring, A., Grau, S., & Barker-Ruchti, N. Understanding and researching youth football injuries with an interdisciplinary approach: Current literature and project experiences. World Congress of Sociology of Sport, 5-8 June 2018, University of Lausanne, Switzerland.
  ISSA 2018 presentation Hausken, S. 

Deltagare

 • Doktorand Solveig E. Hausken-Sutter
 • Professor Stefan Grau
 • Docent Astrid Schubring
 • Klara Boije af Gennäs
 • Docent Natalie Barker-Ruchti (Örebro universitet)