Länkstig

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet och kardiometabol hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Accelerometer-baserad fysisk aktivitetsmätning bidrar till mer detaljerad data kring en individs totala beteendemönster som är associerat till hälsa. Detta kräver både mer avancerad databearbetning liksom tillämpning av mer komplexa statistiska analyser. Projektet kommer att utforska hur olika typer av mått på beteendemönster är associerat till kardiometabol hälsa och effekten av olika kofaktorer i mer komplexa staistiska modeller. Projektet använder sig av data från det nationella SCAPIS-projektet med totalt 30 000 deltagare och är en interdisciplinär samverkan mellan forskare vid Göteborgs universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Det genomförs vid Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

Objektiv mätning av fysisk aktivitet har mer och mer tagit över som metod i klinisk och epidemiologisk forskning för att studera betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa. Subjektiva metoder som frågeformulär, intervjuer och dagböcker påverkar i mer eller mindre grad individens förmåga, uppfattning och intention med att beskriva sin fysiska aktivitet, vilka kan bidra till betydande mätfel. Dessa mätfel påverkar styrkan på sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, vilket man medföra att vi underskattar betydelsen av fysisk aktivitet.

Accelerometri är i idag den vanligaste objektiva metoden. Viktiga komponenter för att analysera accelerometerdata är dels hur bearbetning av rådatan har skett till användbara mått för fysisk aktivitet, dels hur den statitiska analysen har genomförts. Brister i dessa komponenter i tidigare forskning har sannoligt medfört till inte helt korrekta slutsatser kring betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan.

Fysisk aktivitet är ett sammansatt beteende som utifrån accelerometer-data måste analyserar statistiskt som ett mönster av olika mått som i mer eller mindre grad samvarierar med varandra. Forskargruppen utforskar nya metoder för att bearbeta accelerometer-data liksom nya statistiska metoder som kan beskriva individens hela beteendemönster. Dessa kommer att tillämpas i projektet för att studera samband med olika biomarkörer för kardiometabol hälsa. Utgånsmaterialet är det nationella SCAPIS-projektet med 30 000 deltagare.

Projektet är ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan och kombinerar expertis inom fysisk aktivitetsmätning, folkhälsa, kliniska biomarkörer, kardiologi och fysiologi. Det genomförs inom Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Deltagare

Interna deltagare:

  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson,
  • Doktorand Frida Nilsson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Professor Göran Bergström

Externa deltagare:

  • Docent Örjan Ekblom (Gymnastik- och idrottshögskolan).