Bild
For-Woman
Länkstig

FOR-WOMEN - Rättspsykiatrisk heldygnsvård för kvinnliga patienter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

FOR-WOMEN syftar till att studera vård av kvinnor inom rättspsykiatrisk heldygnsvård, då det endast finns några få studier som fokuserar på kvinnornas upplevelser av vårdmiljön och vårdrelationerna.
Då vårdhandlingar och vårdmiljön ofta uppfattas vara primärt anpassad till vård av manliga patienter är det viktigt att studera dessa två aspekter på ett mer systematiserat sätt för kvinnliga patienter.
För att skapa ett tydligare kunskapsunderlag för rättspsykiatrisk vård av kvinnor kommer vi att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa studier i form av intervjuer, frågeformulär och observationsstudie. Genom att söka kunskap gällande kvinnliga patienter inom rättspsykiatrisk heldygnsvård kan kunskap genereras om hur vårdare kan arbeta med kvinnorna för att ge dem god vård och goda förutsättningar för ett självständigt liv.