Länkstig

Finanskrisen 2008 och dess effekt på barnfattigdom i utvecklingsländer

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 150 000
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Över hälften av barnen under fem år lever i fattigdom, vilket motsvarar ca en miljard individer. Dessa barn utgör ca en sjundedel av jordens sju miljarder invånare. De flesta länder i världen har erkänt internationell lag om mänskliga rättigheter samt barnkonventionen om barns särskilda behov och rättigheter, men ändå så är barnfattigdomen långt ifrån utrotad. Relativ ny forskning visar att barnfattigdom har minskat i procent från och med början av nittiotalet räknat till början av millennieskiftet men i absoluta tal så har denna sorts fattigdom till och med ökat. Det finns givetvis stora regionala skillnader när det kommer till barnfattigdom, i Afrika syd om Sahara lever ca åttio procent av barn i fattigdom, medan motsvarande siffra är ca tjugotre procent i öst Asien.