Länkstig

Efterfrågans betydelse för regional utveckling - livsmedelsindustrin i omvandling

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 990 000 SEK
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Forskningen om regional omställning har visat hur ekonomiska förändringar sker som ett resultat av innovation och regional kunskapsuppbyggnad. I projektet vill vi öka förståelsen för den roll efterfrågan spelar i den regionala industriutvecklingen och framför allt fokusera på livsmedelsindustrins omställning mot en mer miljövänlig produktion. Det empiriska underlaget är två svenska regioner, Skåne och Värmland, där livsmedelsindustrin spelar en betydande roll. Projektet kommer att kombinera kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder: en bred undersökning av livsmedelsföretag kombinerad med mer djupgående fallstudier av innovationsprocesser för miljövänliga livsmedel.