Länkstig

Daphne Hingert - Behandla kronisk ländryggsmärta med signalmolekyler från stamceller kan vara en ny möjlighet

Daphne Hingert disputerade den 5 juni vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: The impact of signaling factors on intervertebral disc degeneration and regeneration - studies on disc and mesenchymal stem cells from chronic low back pain patients

 

Bild
Daphne Hingert

Länk direkt till avhandlingen

Behandla kronisk ländryggsmärta med signalmolekyler från stamceller kan vara en ny möjligt

Kronisk smärta i ländryggen kan vara förknippad med degeneration (nedbrytning) av intervertebraldiskarna i ryggraden. Vissa ämnen såsom pro-inflammatoriska cytokiner, t.ex. interleukin-1beta (IL-1β), och matrix metalloproteinaser (MMPs) ökar vid degenerering av diskarna. Detta leder till försämrad funktion av cellerna i disken och förlust av ämnen runt cellerna, extracellulär matrix, som bidrar till diskens stötdämpande förmåga. Utveckling av nya behandlingsmetoder som minskar nedbrytningen av diskvävnaden skulle kunna minska problemen för vissa patienter med svår ryggsmärta. Detta skulle kunna innefatta att tillföra lösliga faktorer eller celler som stimulera diskens befintliga celler såsom olika tillväxtfaktorer, mänskliga stamceller (hMSCs) eller faktorer som stamcellerna frisätter.

- Det övergripande syftet med min forskning är att hitta former för att behandla patienter med diskdegeneration som leder till smärta i ryggen, säger Daphne Hingert, cell- och molekylärbiolog inom området för translationell medicin.

I hennes arbeten ingår studier av hur olika signalsubstanser isolerade från mesenkymala stamceller, tagna från patienter med kronisk låg ryggsmärta, påverkar diskceller i in vitro-modeller.

- Resultaten från min avhandling visar att förhöjda nivåer av kortisol, vilket kan orsakas av stress på grund av kronisk smärta, kan vara en bidragande faktor till degeneration av intervertebraldiskarna. Vidare att signalmolekyler från mänskliga stamceller (hMSCs) har positiva effekter på diskceller från degenererade diskar och kan mildra de negativa effekterna av pro-inflammatoriska cytokiner och enzymer som förekommer i förhöjd koncentration i degenererade diskar. Dessa fynd kan bidra till utveckling av nya mindre invasiva terapier för behandling av diskdegeneration som orsakar smärta i ryggen.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Helena Brisby
Bihandledare: Helena Barreto Henriksson, Adad Baranto och Karin Ekström
Opponent: Jill Urban, University of Oxford, Oxford, Storbritannien
Betygsnämnd: Lillemor Mattsson Hultén, Mats Brittberg och Pernilla Eliasson