Länkstig

Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden i Sverige och Storbritannien. (LOCALiTIES)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 530 000
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet har en internationell och komparativ ansats till hur civilsamhället kan främja integration och sysselsättning och analyserar därför både formellt registrerade organisationer och informella initiativ med fokus på mekanismer och förutsättningar inom två olika nationella policy-ramverk för civilsamhället i Sverige och Storbritannien. Med hjälp av denna internationella jämförelse kommer projektet att identifiera viktig kunskap om civilsamhällets betydelse för arbetsmarknaden.

Tidigare forskning om sysselsättning och anställningsbarhet har ofta inriktat sig på formella och arbetsförberedande verksamheter. LOCALiTIES-projektet tar istället fasta på stödet ifrån en bredare skara organisationer i civilsamhället och hur lokala initiativ och aktiviteter kan stärka anställningsbarhet och deltagande på arbetsmarknaden. Civilsamhället i lokala sammanhang är av särskild relevans eftersom civilsamhället fått en allt viktigare roll för den lokala arbetsmarknaden. I projektet fokuserar vi på civilsamhället och hur detta kan stödja anställningsbarhet i mångkulturella områden i Sverige och Storbritannien.

Projektet har en internationell och komparativ ansats till hur civilsamhället kan främja integration och sysselsättning och analyserar därför både formellt registrerade organisationer och informella initiativ med fokus på mekanismer och förutsättningar inom två olika nationella policy-ramverk för civilsamhället i Sverige och Storbritannien. Med hjälp av denna internationella jämförelse kommer projektet att identifiera viktig kunskap om civilsamhällets betydelse för arbetsmarknaden.

Vi utgår ifrån både kvantitativa och kvalitativa data och tre centrala forskningsområden om civilsamhället, arbetsmarknad, och migration och integration, för att analysera rollen olika organisationsformer spelar i Sverige och Storbritannien. Genom en ökad förståelse av faktorer och motivationen bakom olika aktörers engagemang bidrar projektet med kunskap om civilsamhällets funktion för sysselsättning i områden med mångkulturell prägel.

Forskare

Gabriella Elgenius, projektledare
Magda Borkowska, University of Essex
Juta Kawalerowicz, Stockholms universitet, Institutionen för kulturgeografi och Linköpings universitet
Jenny Phillimore, University of Birmingham