Länkstig

CAPA-city - Kollektiv åtgärd, politisk ansvarighet och administrativ kapacitet i europeiska städer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 547 517
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att förstå uppkomsten av administrativ kapacitet och faktorer som påverkar det. Projektet har tre viktiga forskningsmål: 1) Att kartlägga kvantitativt hur lokal administrativ kapacitet och kvalité på service varierar mellan städer. 2) Ge och testa förklaringar till variationer i utförande mellan olika städer. 3) And identifiera mekanismer som möjliggör för städer att förbättra sin administrativa kapacitet och därmed förklara varför vissa städer presterar betydligt bättre än andra liknande städer.

Den generella uppfattningen att offentlig förvaltning har långvariga konsekvenser för både marknader och medborgarnas välfärd är inte ny. Trots denna kunskapen har det lagts ganska lite fokus på den subnationella stadsregeringsnivån, vilket är förvånande med tanke på rollen och vikten som regioner och städer spelar särskilt inom policyimplementering samt reformer. Gapet är mer förvånande då det bortser från att offentlig förvaltning och kapacitet varierar rejält både inom och mellan länder. Detta projektet fokuserar på frågan varför fungerar vissa städer bättre än andra fast dom delar samma socio-ekonomiska förutsättningar? Den här omfattande variationen mellan europeiska städer, särskilt inom södra och Östeuropa, påpekar bristfälligheten i de nuvarande teorierna och presenterar tillfälle för att upptäcka nya reformer. Men tanke på den stora andelen av public goods som är utgivna vid stadsnivån, samt metodologiska fördelen med att studera institutioner vid lokal nivå, tilltalar detta projektet dessa gap genom att systematiskt jämföra lokala förvaltningens kapacitet och dess bestämmande faktorer. Denna studien har de följande mångsidiga målen

  1. Att kvantitativt kartlägga variationen mellan städers lokala förvaltningens kapacitet, kvalitén av service delivery och utförandet
  2. Att framföra och testa olika förklaringar för skillnaderna mellan städer
  3. Att avslöja mekanismer som hjälper städer förbättra sin administrativa kapacitet, och på så vis förklara varför vissa städer fungerar och levererar markant bättre resultat än den regionen de befinner sig i samt andra liknande städer.

Projektet jämför städer mellan och inom länder (Spanien, Tjeckien och Rumänien) och använder en mixad forsknings metod som använder sig av både kvantitativ analys och kvalitativa fallstudier.