Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att ringa in tonalitet: Om musikelever på gymnasiets estetiska program som lär sig kvintcirkeln

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Niklas Rudbäck.
Musik går inte att peka på. Den består av förändring och relationer utsträckta i tiden. Men förändringarna försvinner när vi försöker hålla musiken stilla och relationerna blir meningslösa när vi bryter ut komponenterna ur deras sammanhang. På grund av dessa didaktiska utmaningar behöver musiklärare (och musiklärande) använda sig av olika medel för att representera och begreppsliggöra musik. Min avhandling handlar om hur elever lär sig ett sådant medel: Kvintcirkeln – ett diagram som visar relationer mellan nära besläktade tonarter och/eller ackord i ett tonalt system.

Mer specifikt syftar avhandlingsarbetet till att klargöra elevers lärprocesser gällande kvintcirkeln och de närliggande musikteoretiska begreppen ”tonart”, ”tonika” och ”grundton”, samt hur dessa lärprocesser relaterar till specifika utbildningspraktiker. Jag studerar detta i en specifik utbildningskontext, kursen Gehörs- och musiklära 1, som är obligatorisk inom gymnasieskolans Estetiska program, inriktning musik. Genom att analysera hur kvintcirkeln och begreppen används (eller inte används) av deltagarna i olika problemlösningskontexter, till exempel för att benämna olika fenomen, förklara andra begrepp, organisera en problemlösningsstrategi eller översätta mellan olika sätt att representera musik, så kan jag säga något om hur begreppen görs meningsfulla.

Studien har sitt ursprung i min egen musiklärarverksamhet (grundskola och gymnasium), och min förhoppning är att avhandlingens resultat kan vara av nytta både för forskare och lärare som intresserar sig för att bättre förstå och utveckla musikpedagogisk praktik. Studien är inte ämnesdidaktisk, men jag hoppas ändå att avhandlingen kan bidra med tankeredskap som musiklärare kan använda i planering och utvärdering av undervisning om och med musikaliska modeller och begrepp.

Avhandlingen skrivs på engelska, med svensk sammanfattning. Den kommer vara färdig att lägga fram i september 2020. Om du vill följa arbetet går det att hitta de publikationer jag producerar på vägen (i nuläget endast konferenspresentationer, men abstracts och en poster finns tillgängliga) via publikationslistan i universitetets personalkatalog.