Länkstig

Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
23 980 000
Projekttid
2023 - 2030
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Fordonsklustret i Västsverige är i snabb omställning mot elektrifiering. Volvo Cars har lovat att endast erbjuda elfordon från 2030 och framåt, och Volvo Cars och Volvo Group planerar att etablera två stora batterifabriker till 2030. Syftet med forskningsprogrammet är att studera elektrifieringen av fordonsklustret i Västsverige som ett fall av regional industriell grön omställning. Det ska undersöka arbetsmarknads- och välfärdseffekter av den gröna omställningen och hur regionala aktörer hanterar förändringsprocesser och potentiella samhällsutmaningar.

Följande forskningsfrågor fokuseras:

  • Vad innebär elektrifieringen av fordonsindustrin för arbete och sysselsättning och hur kommer yrkesstrukturen att förändras?
  • Vilka är kraven på nya färdigheter och kompetenser, och hur ska de tillgodoses?
  • Hur hanterar centrala aktörer kring fordonsindustrin, såsom lokala myndigheter, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer, de förändrade regionala kompetens- och utbildningsbehoven?
  • Medför den gröna omställningen av en central svensk industri sidoeffekter vad gäller social hållbarhet?

I fyra delprojekt kommer detta forskningsprogram att studera:

  1. Volvo C ars och Volvo Groups strategier för att implementera sina planer på att tillverka elfordon, och hur viktiga underleverantörer anpassar sig i förändringsprocessen.
  2. Vilken kompetens som efterfrågas när fordonsindustrin går i grön riktning, och hur det påverkar yrkesstrukturen i Västsverige.
  3. Hur utbildnings och omskolningssystemet utvecklas i Västsverige för att förse fordonsindustrin med nödvändig kompetens relaterad till elektrifiering.
  4. Effekterna av den förväntade strukturomvandlingen för invånarnas levnadsvillkor och sysselsättningsmöjligheter, och hur kommuner arbetar för att mildra negativa sidoeffekter av strukturomvandlingen.

Medverkande forskare