Bild
välfyllda apotekshyllor
Foto: Tyler Olson/Shutterstock
Länkstig

Apotek i förändring

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2009 - 2015
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Kort beskrivning

Den svenska apoteksmarknaden är under omvandling och andra aktörer än det statligt ägda Apoteket AB har fått rätten att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument.
Vi studerar hur marknaden rekonstrueras, hur apotekare agerar som institutionella entreprenörer och hur praktiken omformas. Vilka aktörer som kommer att dominera marknaden är en öppen fråga.

Projektets viktigaste resultat

1. Praktik och professionens position
Det finns en lång tradition inom apotek av att kombinera praktiker som baseras på å ena sidan en professionell medicinsk logik och å andra sidan en logik som bygger på försäljning och marknad. Omregleringen har bidragit till att tydliggöra dessa skillnader och i vissa fall ställa dem på sin spets, t.ex. vad gäller tillsyn av receptfria läkemedel i detaljhandeln.
Det finns historisk variation i vem får äga/bedriva/arbeta på apotek som också är intressant ur ett internationellt perspektiv. I våra jämförelser mellan USA, England och Italien ser vi att det pågår en tydlig trend där ägande av apotek går mot allt större kedjor som leds av en "general manager" snarare än en apotekare. Aktörernas kompetens måste således omfatta inte bara den farmaceutiska kompetensen utan också t.ex. marknadsföring, ekonomi, juridiska aspekter, något som också avspeglas i andra krav på delar av den farmaceutiska universitetsutbildningen.

2. Konstruktion av marknad
Apoteksmarknaden "ramas" i stor utsträckning av procedurer och teknik som kontrolleras av statliga aktörer, t.ex. prissättning och användning av e-recept. Sådana procedurer bidrar till att skapa och tydliggöra gränser mellan olika aktörer, t.ex. patient, apotekare, förskrivare, leverantör. Gränsskapandet är en förutsättning för att gränserna också ska kunna överskridas och en fungerande marknadspraktik skapas.
Marknaden "ramas" också av olika typer av regleringar och föreskrifter (t.ex. kring pris, lagerhållning, sekretess, säkerhet) vilket delvis begränsar små aktörer på marknaden men också påverkar hanteringen av receptfria läkemedel i detaljhandeln. De olika sätt som marknaden "ramas" på bidrar både till att inkludera och exkludera aktörer.

3. Aktörer och relationer
Studien visar att i tider av förändring kan tidigare etablerade gränser mellan aktörer och professioner utmanas.
Apotekare (och andra yrkesgrupper inom apotek) kan beskrivas som att de är "mittemellan" i fler avseenden:

  • de agerar "mittemellan" privata finansiärer och ägare å ena sidan och offentliga regelverk och kontrollsystem å andra sidan.
  • de agerar också "mittemellan" privata intressen där enskilda individers sekretess är avgörande samtidigt som det finns ett offentligt intresse av dokumentation och statistik kring läkemedelsanvändning.
  • en del apotekare agerar också "mittemellan" den farmaceutiska och medicinska kompetensen och den mer marknads och managementmässiga kompetenser.