Länkstig

Som har färg som ... vad?

Kultur & språk

En jämförelse mellan Svensk ordboks (2021) användning och språkbrukares spontana val av referensobjekt för elva färgbeteckningar.

Seminarium
Datum
19 apr 2023
Tid
10:15 - 11:45
Plats
Zoom

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Vid seminariet presenterar Susanna Anderssons en sammanfattning av masteruppsatsen Snö, blod och körsbärsblommor. Lexikografisk behandling och språkbrukares beskrivning av färger i svenska språket (2022) samt resultat från utvidgade studier.

Vanligtvis inleds beskrivningar av färgbeteckningar i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2021) med relativsatsen ”som har färg som ...”, och följs av en eller flera av tre definitionstyper, däribland definition genom referens till prototypiskt objekt.

I syfte att klargöra Svensk ordboks kulturella förankring när det gäller referens till prototypiskt objekt genomfördes en enkätundersökning där resultatet från flervalsfrågedelen också redovisas i uppsatsen och besvarar frågan: Vilket av de objekt som används i ordböcker och tidigare forskning för att beskriva de elva färgbeteckningarna markerar respondenterna (N=523) som det bästa, mest typiska, exemplet på respektive färg?

Nu analyseras svaren från enkätens inledande fritextdel där respondenterna själva anger vilka objekt som de spontant förknippar med respektive färg.

Vid seminariet sätts dessa nya resultat i relation till såväl beskrivningarna i SO (2021) som det tidigare redovisade utfallet av flervalsfrågorna. Därtill diskuteras principer för lexikografiska överväganden vid val av prototypiska objekt.

_______________

Andersson, Susanna 2022. Snö, blod och körsbärsblommor. Lexikografisk behandling och språkbrukares beskrivning av färger i svenska språket Masteruppsats. Göteborg: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet.

SO 2021 = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 2021. Andra upplagan.