Bild
Leila-El-Alti, doktorand i praktisk filosofi
Foto: Monica Havström
Länkstig

Leila El-Alti: Confluence and Divergence of Emancipatory Healthcare Ideals and Psychiatric Contextual Challenges

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet praktisk filosofi vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Disputation
Datum
9 jun 2022
Tid
13:15 - 17:00
Plats
sal J222, Humanisten, Renströmsgatan 6 och på zoom
Ytterligare information
Zoomlänk för
disputationen

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Ämne: Praktisk filosofi

Avhandlingens titel: Confluence and Divergence of Emancipatory Healthcare Ideals and Psychiatric Contextual Challenges.

Betygsnämnd:
Docent Jessica Nihlén Fahlquist, Uppsala universitet

Professor Alan Cribb, Kings College London
Professor Mikael Sandlund, Umeå universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden: Docent Olle Blomberg, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Vikki Entwistle, University of Aberdeen, Ordförande: Professor Joakim Sandberg, Göteborgs universitet

Avhandlingens abstract

Denna avhandling utforskar etiska och filosofiska aspekter av skärningspunkten mellan personcentrerad vård och psykiatri. Personcentrerad vård kan förstås som ett förhållningssätt där patienten placeras i centrum för vårdens processer och ses som en aktiv deltagare i vården. I litteraturen brukar detta betraktas som det bästa sättet att leverera vård av två skäl. För det första verkar personcentrerad vård främja värden såsom patientens autonomi och egenmakt. För det andra hävdas det ofta att personcentrerad vård hjälper till att förbättra patienttillfredsställelsen och efterlevnaden av vårdplanen.

Personcentrerad vård är dock ett otydligt begrepp och har ingen enhetlig definition i litteraturen. Enligt vissa källor ska det förstås som det att helt enkelt ta hänsyn till patientens preferenser, medan andra hävdar att det involverar komplexa filosofiska idéer. Därför kan det vara problematiskt, eller till och med farligt, att anamma personcentrerad vård utan att förstå vad det innebär teoretiskt och praktiskt. Detta beror på att olika tolkningar kan leda till ojämlik vård mellan olika patienter, eller dölja medicinsk paternalism. Det är fortfarande inte tydligt om personcentrerad vård, eller relaterade processer, såsom delat beslutsfattande, kan implementeras i olika vårdmiljöer. Till exempel skulle psykiatrin kunna vara en svår vårdmiljö för detta eftersom man ofta utgår från att patienter inom psykiatrin inte kan vara fullvärdiga deltagare i delat beslutsfattande. Därför syftar denna avhandling till att presentera en modell för personcentrerad vård, förklara dess värderingar och processer och utforska hur denna modell står sig i psykiatriska miljöer.

Länk till avhandlingen