Göteborgs universitet
Bild
enlightment
Foto: Arek Socha

Fråga en expert

För journalister (och andra) som skulle vilja få mer information har vi här listat ett antal experter inom antibiotikaresistensforskning som har kunskap som täcker många av de samhällsproblem som antibiotikaresistens innebär.

Björn Rönnerstrand statsvetare. Tel: 0737-781 789, e-mail: bjorn.ronnerstrand@pol.gu.se

Björn Rönnerstrand har visat att korruption bidrar till överförskrivning av antibiotika i Europa och att det finns stora skillnader både mellan och inom länder när det kommer till antalet förskrivningar. Björn är också intresserad av vad som kan förmå en patient att avstå från en antibiotikabehandling samt om och när det är medicinskt motiverat.

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, e-mail: christian.munthe@gu.se

Christian Munthe lyssnar, och svarar på frågor om etiska dimensioner kring antibiotikaresistens. Till exempel frågor som handlar om motstridiga värderingar mellan personliga och samhälleliga behov, företag och sociala intressen. Dessutom vilka typer av konflikter som kan uppstå på sjukhus mellan patienter och sjukvårdspersonal när patienterna kräver antibiotikarecept i de fall den medicinska nyttan är tveksam. Christian intresserar sig också  för bland annat  antibiotika inom jordbruket och det faktum att olika länder har olika regler och förordningar angående individers rätt att köpa den antibiotika de vill ha samt industriella föroreningar vid tillverkning av antibiotika.


Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi, telefon 070–962 1068, 031–342 4625,
e-mail: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Joakim Larsson har forskat om läkemedel i miljön i över 20 år. Hans forskning om utsläpp från industrier som tillverkar läkemedel, inklusive antibiotika, nära den indiska staden Hyderabad har lett till internationell uppmärksamhet vid ett flertal tillfällen.

Joakims forskning är främst inriktad på vilken roll den yttre miljön har för uppkomsten av antibiotikaresistens, den faktiska förekomsten och överföringen (mellan bakterier och olika mikrobiella ekosystem) av antibiotikaresistens. Dessutom har han haft kontinuerliga internationella interaktioner med UNEP, UNDP, WHO, FAO, EFPIA, EU-kommissionen och CDC och har i flera fall påverkat deras aktiviteter och prioriteringar.

Joakim är föreståndare för CARe – Centrum för forskning om antibiotikaresistens vid Göteborgs universitet 

Anne Farewell, docent i mikrobiologi, tel: 031–786 2583, e-mail: anne.farewell@cmb.gu.se

Anne Farewell är specifikt intresserad av grundläggande biologiska mekanismer som påverkar genreglering och överföring av genetiska element bestående av antibiotikaresistens mellan bakterier.


Jonas Warringer, docent i molekylärbiologi, tel: 031−786 3961
e-mail: jonas.warringer@cmb.gu.se

Jonas Warringer är genetiker och arbetar tillsammans med Anne Farewell med Escherichia coli och Salmonella typhimurium. De undersöker hur resistensgener överförs mellan bakterier. Målet är att hitta genetiska eller molekylära mål  som kan leda till utveckling av nya läkemedel som kan hämma genöverföring och därmed bromsa överföringshastigheten av antibiotikaresistenselement mellan bakterier.

Carl-Fredrik Flach, docent i medicinsk mikrobiologi, telefon: +46 31–342 4655
e-post: carl-fredrik.flach@microbio.gu.se

Carl-Fredrik Flach är specialist på uppkomst och urval av antibiotikaresistenta bakterier samt överföring av resistenselement mellan bakterier i avloppsvatten. Carl-Fredrik utvecklar också avloppsövervakningssystem för att kartlägga antibiotikaresistenta bakterier hos människor.

 

Christina ”Tinna” Åhrén, Åhrén, läkare och forskare i infektionssjukdomar,
telefon: +46 702182814, e-post: christina.ahren@vgregion.se


Christina ”Tinna” Åhrén är läkare och forskare och har djup kunskap om hur det fungerar inom hälso- och sjukvården (i Sverige), när det gäller att minska förekomsten av antibiotikaresistens och även hur man förhindrar överföring av antibiotikaresistenta bakterier. Tinna är chef för Strama i Västsverige, Strama VGR .  Strama-nätverket (grundat 1995) har som mål att stoppa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier inom Sverige.

Gunnar Jacobsson, överläkare och läkare i infektionssjukdomar, telefon: 076–945 3929, e-post: gunnar.jacobsson@vgregion.se

Gunnar Jacobsson är överläkare på Skaraborgs sjukhus och är mycket kunnig om antibiotikaanvändning inom vården. Han är också  väl bekant med många fallstudier i ämnet. Gunnar arbetar även i nätverket Tight VGR, vars mål är att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier i Sverige.

grupp forskare inom care