Göteborgs universitet
Länkstig

Framtidens utmaningar: befrämja innovationer genom teknokratikritik

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat en ansökan om forskningsinitiering. Projektledare är Linda Soneryd och projektet syftar till att överbrygga två inriktningar inom vetenskaps och teknikstudier (STS) som sällan möts: 1) en ansats som är kritisk mot vetenskaps och teknikutveckling genom att fokusera på dess teknokratiska konsekvenser och 2) en ansats som är mer benägen att omfamna tekniska och vetenskapliga innovationer och med fokus på de nya kombinationer och former av engagemang dessa kan leda till. Att brygga mellan dessa ansatser är särskilt angeläget idag när samhället blir alltmer inriktat på att stimulera innovationer. Ett stort intresse hos policyaktörer har nyligen riktats mot idén om sociala innovationer. Sociala innovationer är ett intressant empiriskt fall för att undersöka hur ’innovationsälskande’ och ’teknokratikritiska’ ansatser kan mötas. Projektet har ett bredare empiriskt fokus än på vetenskap och teknik, men är motiverat av och bygger på kärnfrågor och metodologiska ansatser inom STS. Projektet bedrivs som en serie workshops och för att kunna organisera dessa har RJ beviljat 170 000:-. Projektet är internationellt men syftar särskilt till att bygga upp långvarigt samarbete mellan forskare på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK), Universitet i Oslo och Technologies in Practice (TiP), IT Universitet i Köpenhamn.