Länkstig

Christopher Thorén

Doktorand

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Christopher Thorén

Christopher avhandlingsprojekt har som syfte att utifrån en kvalitativ ansats bidra med fördjupad kunskap om muslimska gymnasieungdomars utbildningserfarenheter och hur de upplever sina möjligheter för framtida studier och arbete. Studien genomförs med förståelsen att det finns behov av att närmare undersöka muslimers situation i skolan utifrån deras position som religiös minoritet men även utifrån en social kontext där olika strukturer så som klass, kön, etnicitet och plats samverkar. Den mångkulturella och mångreligiösa kontext de befinner sig i får även religiös tillhörighet delvis ny betydelse och blir en viktig del i att förstå ungdomarnas erfarenheter. Fältarbetet har en etnografisk ansats och har genomförts på en gymnasieskola i en förort där observationer och intervjuer har genomförts med elever.

För närvarande undervisar Christopher i ämnen som rör interkulturell kompetens, segregation, skola, rasism, etnicitet och kön. Bland annat på lärarprogrammet och personalvetarprogrammet. Han handleder även kandidatuppsatser i sociologi.

Christopher är sedan 2018 doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Socav) och forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Han har tidigare en musiklärarexamen (2013) och har erfarenhet av undervisning i grundskolan.