Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad tycker gymnasieelever om filosofi?

Under 2007 genomförde Filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet en enkätundersökning som riktade sig till elever som studerar filosofi vid svenska gymnasieskolor.

Upprinnelsen var interna diskussioner om orsakerna till de vikande ansökningstalen och den bristande jämställdhet som generellt präglar både grundutbildningen och forskarutbildningen inom akademisk filosofi.

Den övergripande frågan var om det råder kritiska diskrepanser mellan hur universitet och gymnasieskola bedriver och betraktar filosofiämnet. Om så är fallet, medför detta problematiska föreställningar om ämnet med ointresse att läsa vidare som följd, och i vilken mån kan detta vara könsrelaterat? Givetvis låter sig sådana ambitiösa frågor inte slutgiltigt besvaras med hjälp av en enkel enkät, men förhoppningsvis kunde åtminstone vissa indikationer uppdagas som sedan kunde utgöra underlag för vidare diskussioner på både gymnasium och universitetet.