Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unik satsning för att möta globala samhällsutmaningar

Publicerad

Göteborgs universitet ska bygga upp sex starka forskningscentra med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. Satsningen, UGOT Challenges, är på sammanlagt 300 miljoner kronor och utgår från att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala samhällsutmaningar.

– Göteborgs universitet visar genom den här tvärvetenskapliga satsningen att vi vill bidra till att lösa de stora globala samhällsfrågorna. Genom UGOT Challenges och flera andra initiativ som nu är på gång, tar vi det samhällsansvar som vi som universitet kan göra genom stark forskning, utbildning och ett globalt engagemang, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

De centra som inrättas spänner över en stor ämnesmässig bredd. Samtliga har tydliga tvärvetenskapliga inslag. Vissa initiativ är nya, andra utgår från tidigare forskningsstrukturer som nu är tänkta att utvidgas med utgångspunkt i samhällsutmaningsperspektivet.

Följande centra har efter en gedigen ansöknings- och bedömningsprocess rekommenderats för att inrättas inom ramen för UGOT Challenges. Alla bygger på tvärvetenskapliga samarbeten, namnen inom parentes är respektive centrums huvudsökande.

Centrum för antibiotikaresistensforskning (Joakim Larsson och Fredrik Carlsson)
Ambitionen är att via en bred tvärvetenskaplig kraftsamling skapa ett starkt vetenskapligt centrum för att möta det hot mot global hälsa som antibiotikaresistens idag utgör.

Centrum för forskning om kollektivt handlande (Sverker C Jagers och Sam Dupont)
Flera globala utmaningar förutsätter förändringar på kollektiv nivå. I denna satsning undersöks förutsättningar för hur människor handlar kollektivt, bland annat i samarbete med naturvetenskaplig forskning kring klimatförändringar och försurning av haven.

Centrum för marin vattenbruksforskning (Kristina Sundell)
Tvärvetenskaplig satsning för att hitta nya vägar mot en hållbar livsmedelsproduktion genom vattenbruk av växter och djur.

Centrum för åldrande och hälsa (Ingmar Skoog)
Hur kan samlad tvärvetenskaplig forskning om äldre – från gener till samhälle – bidra till att öka äldres välbefinnande?

Centrum för kritiska kulturarvsstudier (Kristian Kristiansen och Ola Wetterberg)
Världen globaliseras och förändras och vad innebär det för det vi brukar kalla ”kulturarv”? Detta tvärvetenskapliga centrum har som ambition att samla och skapa kunskap kring kulturarv utifrån nya livsmönster, identiteter och samhällsstrukturer.

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (Thomas Backhaus och Jessica Coria)
Hur kan forskningen bidra till att skapa bättre analyser och politisk styrning i relation till komplexa kemiska utsläpp (”chemical cocktails”) och de konsekvenser som dessa har för ekosystemet?

Bakgrund till UGOT Challenges

Göteborgs universitet satsar under en sexårsperiod, från januari 2016, 300 miljoner på tvärvetenskaplig forskning relaterad till globala samhällsutmaningar. Detta följer universitets vision om att "ha en kvalitetsdriven forskning i en inspirerande miljö och att universitetet ska ta sig an sin samhällsuppgift genom att vara ett ansvarsfullt och globalt engagerat universitet".

I september 2014 anmälde 103 forskargrupper sitt intresse för initiativet UGOT Challenges. Därefter kom i ett första steg 78 projektansökningar in. Dessa utvärderades av 22 sakkunniga från nio länder samt rektors tre internationella rådgivare. Tolv projekt valdes ut som särskilt intressanta och erbjöds att komma in med mer omfattande ansökningar. Dessa har bedömts av en ny grupp sakkunniga, nu 31 stycken från tio länder. De har kommit fram till att sex ansökningar är särskilt intressanta som nya centrum inom UGOT Challenges.

För mer information om kontakta:
Ann-Charlotte Schützer, telefon: 076–618 63 90, e-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se