Bild
Kontorsfasad
Foto: Unsplash
Länkstig

Ny nordisk rapport: Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet 

Sexuella trakasserier och förebyggande insatser på arbetsplatser i Norden har undersökts i en tvåårig nordisk forskningssatsning. Flera forskningsprojekt har tagit fram nya metoder och verktyg, i samarbete med arbetslivsaktörer, chefer och anställda. Nu finns alla resultat samlade i en ny rapport. 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett komplext område som berör många olika kunskaps- och forskningsfält. Samtidigt visar internationella forskningsöversikter att det behövs mer forskning om förebyggande insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet, och att forskning inom och mellan nordiska länder nästan helt saknas.

För att utveckla kunskapsläget initierade Nordiska ministerrådet en nordisk forskningssatsning 2021-2023 i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Forskningssatsningen pågick 2021-2023 och nu har NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, publicerat en rapport som sammanfattar satsningen.

Rapporten "Förebygga sexuella trakasserier" lyfter fram resultaten från de fem beviljade projekten och diskuterar förutsättningar för att utveckla kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet och vägar framåt. Rapporten ger insikter om de utmaningar som finns i arbetet mot sexuella trakasserier inom olika branscher såväl som möjliga lösningar och vänder sig till arbetslivsrepresentanter, beslutsfattare, tjänstepersoner och alla andra som vill få en fördjupad kunskap i ämnet.  

Kunskapsutveckling i samverkan och fortsatt forskning 

Samverkan med arbetsplatser och aktörer inom arbetslivet var en förutsättning för att tilldelas forskningsmedel. Utlysningen av projektmedel skedde i två omgångar. I den första omgången anlade projekt en nordisk dimension till befintlig forskning, medan det i andra omgången genomfördes nya projekt i tvärnordiska samarbeten.  

Forskarna har samarbetat med bland annat turism- och besöksnäringen, vård och omsorg, fackförbund och arbetlivsorganisationer. Projekten har tagit fram nya verktyg och metoder mot sexuella trakasserier. Exempel är ett nordiskt enkätverktyg för jämförelser mellan arbetsplatser i Danmark, Norge och Sverige, en verktygslåda för att öka kunskapen och skapa dialog om sexistiska trakasserier på arbetsplatser inom vård och omsorg, och utveckling av ett interventionsverktyg för att aktivera bystanders/vittnen till sexuella trakasserier. 

Forskningssatsningen skedde i samverkan med de nordiska jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorerna samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Nordiskt samarbete och nära samverkan med branscher inom den nordiska arbetsmarknaden har underlättat spridningsinsatser och resulterat i nya samarbeten. Flera projekt fortsätter också den forskning som initierats i nya projekt. 

NIKK är ett samarbetsorgan för Nordiska ministerrådet, placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.    

Läs rapporten  Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet - Nordisk forskningssatsning 2021-2023