Länkstig

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris går till matematiker

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2017 tilldelas biostatistiken Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper. Hennes arbete fokuserar på grundläggande statistisk teori- och metodutveckling och hon samarbetar nära med biologer och forskare inom medicin.

 

Rebecka Jörnsten är biostatistiker och hennes forskning är centrerad på utveckling av statistiska modeller för storskaliga data. Rebecka Jörnsten
− Det handlar om hur dessa modeller ska skattas, valideras, jämföras, samt visualiseras och tolkas, säger Rebecca Jörnsten.

Arbetar med cancerforskning

Rebecka och hennes grupp har ett nära samarbete med forskare vid Uppsala universitet där de arbetar fram nätverksmodeller för att beskriva genomiska variationer mellan olika typer av cancer. Målet med denna forskning är att finna biomarkörer som kan förutsäga individuell respons på olika behandlingsalternativ.
Modellering har en mycket rik struktur och kan vara mycket komplicerad.
− Modellering av stora datamängder är en enorm utmaning i många forskningsområden. I mitt vetenskapliga arbete använder jag mig av metoder från olika discipliner och områden, till exempel robust statistik, maskinlärning och informationsteori, och jag integrerar dem på ett nytt sätt för utveckla tolkningsbara, skalbara och stabila modeller av komplexa data. Tvärvetenskaplig forskning leder ofta till nya statistiska metoder som är generellt applicerbara.

”Roligt att den här typen av arbete uppmärksammas”

Rebecka Jörnsten är mycket glad över att få Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris.
− Det känns jättekul! Matematiska vetenskaper är en stark forskningsmiljö och vi har många statistiker och tillämpade matematiker som jobbar med stora datamängder och utmanande analysproblem och det är roligt att den här typen av arbete uppmärksammas. Jag hoppas att fler elever ser att statistik och matematik kan vara spännande, kan kretsa kring viktiga problem i exempelvis miljö och hälsa och att det väcker ett ökat intresse för våra program och forskarskolor. Både industri och akademi behöver bra dataanalytiker och statistiker.
 

Rebecka Jörnsten får Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2017 med följande motivering:
”Rebecka Jörnsten är biostatistiker, och arbetar över hela fältet från grundläggande statistisk teori- och metodutveckling till tillämpningar i nära samarbete med medicinare och biologer. Det är i hög grad hon som infört det nya big data-paradigmet i den tidigare mer traditionellt inriktade matematisk statistikmiljön i Göteborg, och hon har på så vis haft avgörande vitaliserande inverkan på denna forskningsmiljö. Hon har lämnat väsentliga bidrag till teorin för storskalig modellering, dimensionsreduktion, variabelselektion och nätverksmetodik, liksom till användningar inom bioinformatik, cancerforskning och systembiologi.

Om forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr.