Länkstig

59 miljoner till ny kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar

Publicerad

Hjärt-Lungfonden har beslutat att tilldela 59 miljoner kronor till forskare vid Sahlgrenska akademin, varav drygt 53 miljoner går till forskare vid institutionen för medicin. Medlen ska bland annat ge ny kunskap om hur inflammationen i luftvägarna uppstår vid astma, hur AI kan användas för att utvärdera sömn och hur komplikationer efter hjärtkirurgi kan minskas.

Omkring en fjärdedel av alla hjärtopererade patienter får förmaksflimmer efter operationen, ett tillstånd som i värsta fall kan bli permanent. Hur många som drabbas beror bland annat på vilken typ av operation man har genomgått och patientens ålder, men andelen har varit konstant de senaste 30 åren.

– Det är lite av ett mysterium varför vissa drabbas och inte andra och det är något vi ska försöka ta reda på mer om, säger Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi och universitetsjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han får 4,5 miljoner kronor av Hjärt-lungfonden för att studera hur komplikationer efter hjärtoperationer kan minskas, inklusive just förmaksflimmer. Med hjälp av blodprover och vävnadsprover ska hans forskargrupp försöka hitta ledtrådar till vilka mekanismer som kan ligga bakom. Arbetet sker tillsammans med grundforskare på Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär och metabol forskning.

Färre komplikationer vid hjärtoperationer

Bild
Anders Jeppson, professor i thoraxkirurgi och universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Anders Jeppson, professor i thoraxkirurgi och universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Privat

Det förekommer olika typer av komplikationer efter hjärtoperationer. Utöver förmaksflimmer kan patienterna även drabba av blödning, infektioner och stroke. Det övergripande målet för Anders Jeppssons forskning är att minska komplikationerna och förbättra överlevnaden efter hjärtoperationer. Han använder sig både av registerstudier, behandlingsstudier där deltagarna slumpvis erhåller olika behandlingar, samt grundforskning.

– Målet är att identifiera vilka faktorer som ökar risken för komplikationer, att optimera behandlingen före, under och efter operationen, samt att förbättra medicinering efter operationer för att minska risken för återfall i grundsjukdomen, säger Anders Jeppsson. 

Bland annat ska hans forskargrupp undersöka hur användning av trombocythämmare (blodförtunnande läkemedel) kan optimeras efter kranskärlsoperationer. Detta undersöks i en stor nordisk randomiserad studie som har initierats och leds av Anders Jeppsson och som innefattar över 2 200 patienter från 21 nordiska kliniker. Studien finansieras av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Västra Götalandsregionen.

– De rekommendationer som idag finns för medicinering efter hjärtoperationer har svag vetenskaplig evidens och det behövs mer kunskap för att optimera behandlingen, säger Anders Jeppsson.  

Undersöker vesiklars roll vid astma

Bild
Cecilia Lässer, forskare vid institutionen för medicin.
Cecilia Lässer, forskare vid institutionen för medicin.
Foto: Johan Wingborg

Ungefär åtta procent i Sverige har astma, en sjukdom som beror på en kronisk inflammation i luftvägarna. Astma delas in i flera undergrupper (fenotyper) som både kan ha olika symtombild och kräva olika behandling. Varför inflammationen uppstår är inte känt och det behövs mer kunskap – både om de mekanismerna som skapar inflammationen och hur behandlingen kan optimeras för olika patienter.

Cecilia Lässer är forskare vid Krefting Research Centre, som är ett centrum för forskning inom allergi- och lungmedicin. Hon får 1,2 miljoner för att undersöka hur extracellulära vesiklar kan kopplas till olika typer av astma. Vesiklar är mycket små membranblåsor som innehåller funktionella molekyler (till exempel proteiner och RNA) som vesiklarna kan transportera till omgivande celler och därmed påverka andra cellers fysiska egenskaper.

– Vår hypotes är att celler i luftvägarna ändrar sina signalmolekyler i vesiklarna de frisätter och att de på så sätt påverkar den pågående inflammation. Vi tror också att denna process skiljer sig åt mellan olika astmatyper, säger Cecilia Lässer.

Forskargruppens mål är bidra med mer kunskap om hur cellerna i luftvägarna kommunicerar via vesiklar och vilken roll vesiklarna spelar för att upprätthålla inflammationen. De hoppas även hitta diagnostiska markörer där vesiklar från luftvägarna kan användas för att identifiera olika undergrupper av astma.

– På så sätt skulle man kunna utveckla mer effektiva och individanpassade behandlingar i framtiden, säger hon.

Utvecklar AI för att undersöka sömn

Bild
Ludger Grote, adjungerad professor vid centrum för Sömn och Vakenhetstörning och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuse
Ludger Grote, adjungerad professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Johan Wingborg.

Sömnen har en stor påverkan på vår hälsa, men det saknas fortfarande mycket kunskap inom området. Kanske kan bättre metoder för att undersöka sömn bidra till nya kunskaper om hur vi bäst behandlar vanliga hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar, till exempel högt blodtryck, sömnapné och KOL?

Det är något som ska undersökas av en forskargrupp vid institutionen för medicin, som leds av Ludger Grote, adjungerad professor vid centrum för Sömn och Vakenhetstörning och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att det saknas kunskap inom området beror mycket på svårigheten att analysera andnings- och hjärtkärlfunktion under sömn. Traditionell sömndiagnostik kräver komplex utrustning och mätsignalerna analyseras oftast för hand av specialutbildad personal.

– Det skapar långa väntetider och begränsad tillgång till utredning och behandling. Dessutom är samband mellan mätresultaten och patientens problem oftast begränsade, vilket kan försvåra valet av rätt behandlingsmetod, säger Ludger Grote.

Kan revolutionera diagnostik och behandling

Hans forskningsgrupp utvecklar nya och enklare metoder för att övervaka hjärt-kärlfunktion, det autonoma nervsystemet och de mekanismer som styr andningen under sömn, men också nya metoder att utvärdera datan. På sätt kan man få fram nya insikter om patienters sjuklighet och risk för allvarliga komplikationer.

– Vårt nästa steg är att utveckla Artificiell Intelligens för att karakterisera normal och sjuklig andning och hjärtkärlfunktion under sömn. Analysen riktar sig specifikt till patienter med obstruktiv sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men omfattar även andra sömnrelaterade sjukdomar, säger han.

Arbetet sker tillsammans ett stort europeiskt nätverk med sömnforskare. Projektet har fått namnet ”Sleep Revolution”, ett namn som Ludger Grote tycker ger ett bra perspektiv på målet med forskningen.

Kunskapen kommer ha stor klinisk betydelse för både diagnostik som behandling. Genom nya metoder och enklare sömnundersökningar kan vi få bättre svar på de frågor som är mest relevanta för patienterna och skapa bättre tillgänglighet inom vården för patienter med sömnsjukdomar, säger han.

Totalt beviljas 23 forskare vid institutionen för medicin medel i utlysningen, varav fyra personer får pengar till två projekt. 

Läs mer om tilldelningen i Akademiliv.

Text: Karin Allander
Foto: Johan Wingborg, Privat

Projekt som får pengar från Hjärt-Lungfonden 2022

 

Lennart Bergfeldt
Prevention av plötslig hjärtdöd: studier av elektrofysiologiska mekanismer på hög-risk individer och friska personer
800 000 kronor

Göran Bergström
Towards personalized risk prediction of cardiovascular disease
2 700 000 kronor

Jan Borén
Triglyceride-rich Lipoproteins and Cardiovascular Disease
5 400 000 kronor

Fredrik Bäckhed
Gut microbiota and cardiovascular disease: from patient to metabolite
5100 000 kronor

Mats Börjesson
Individualized physical activity recommendations for cardiovascular health: a SCAPIS program in precision health
1 500 000 kronor

Lena Carlsson
The role of genetic susceptibility and somatic mutation-driven clonal hematopoiesis in the development of cardiovascular disease in patients with obesity treated by bariatric surgery or usual care
1 500 000 kronor

Mikael Dellborg
Psykisk ohälsa hos personer med medfött hjärtfel
500 000 kronor

Göran Dellgren
Mekanisk perfusion med kort- och långtidspumpar vid terminal hjärtsvikt.
3 400 000 kronor

Mikael Fu
Optimizing Aldosterone Receptor Antagonist Therapy by Sodium Zirconium Cyclosilicate in Heart Failure (OPRA-HF)
1 000 000 kronor

Ludger Grote
“Sleep Revolution”: Improved cardiopulmonary phenotyping during sleep in respiratory disease
2 100 000 kronor

Ludger Grote
”Sömnapné och högt blodtryck – epidemiologiska, diagnostiska och behandlingsmässiga aspekter”
880 000 kronor

Jan Hedner
Utveckling av den första läkemedelsterapin vid sömnapné. Explorering av fundamentala mekanismer relaterade till inhibition av karbanhydras.
3 000 000 kronor

Anders Jeppsson
Prevention och behandling av komplikationer efter hjärtkirurgi
4 500 000 kronor

Hannu Kankaanranta
COVID-19 i Västsverige: långtidsuppföljning av hjärt- och lunghälsa med kliniska undersökningar och via register
400 000 kronor

Hannu Kankaanranta
Att leta efter det som inte syns: Precisionsmedicin för att identifiera karaktäristika och behandling för T2-låg astma hos vuxna
1 800 000 kronor

Marcus Lind
Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer och stroke över tid i befolkningen och i riskgrupper; en analys med ett internationellt perspektiv.
1 800 000 kronor

Cecilia Lässer
Extracellulära vesiklars roll i luftvägarna vid olika astmafenotyper
1 200 000 kronor

Jan Lötvall
Extracellular Vesicles to Prevent or Treat Severe Respiratory Inflammatory Disease
1 500 000 kronor

Fredrik Nyberg
Risk, insjuknande och komplikationer av COVID-19 hos hjärt-kärl- och lungsjuka –longitudinell nationell registerstudie med regelbunden datauppdatering
400 000 kronor

Fredrik Nyberg
Risk, insjuknande och komplikationer av COVID-19 hos hjärt-kärl- och lungsjuka –longitudinell nationell registerstudie med regelbunden datauppdatering
1 500 000

Anna-Carin Olin
Exposure to airway irritants and the risk of permanent of respiratory impairment after Covid-19
400 000 kronor

Anna-Carin Olin
Exponering, Covid-19 och påverkan på små luftvägar
2 400 000 kronor

Björn Redfors
Re-defining care in acute ischemic heart failure – focus on myocardial stunning
1 600 000 kronor

Annika Rosengren
Obesity over the life course and cardiometabolic disease – a perfect storm in the post-COVID-19 pandemic setting
4 350 000 kronor

Maria Rosvall
Is an optimistic mind associated with healthy arteries and better lung function?
400 000 kronor

Åsa Tivesten
Fysiologiska och patofysiologiska effekter av androgener inom hjärt-kärlsystemet
3 300 000 kronor

Maria Åberg
COVID-19 och sena komplikationer i hjärta-kärl och lungor i relation till tidigare kardiovaskulära riskfaktorer och socioekonomi
500 000 kronor