Länkstig

Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 080 000
Projekttid
2009 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att i ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv analysera AMS yrkesbeskrivningar på webben och deras användbarhet. Projektet består av tre sammanlänkande delar som knyts till tre frågeställningar: Den första delstudien är en innehållsanalys av AMS vägledningsmaterial som undersöker om vägledningsmaterialet är neutralt eller om det förekommer skillnader i hur yrken beskrivs och presenteras: Kan eventuella skillnader hänföras till sociala kategorier som klass, kön och etnicitet? I den andra delstudien undersöker vi via fokusgruppsintervjuer hur elever i gymnasiets åk 3 uppfattar yrkesbeskrivningarna: Känner de igen sig och vilken kunskap ger, och vilka föreställningar om yrkesutövare finns, i materialet? I delstudie tre intervjuas studie- och yrkesvägledare om/hur de använder AMS yrkesbeskrivningar.