Länkstig

Rätten att bry sig: formationen och hanteringen av erkända intressen i deltagarprocesser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 906 000
Projekttid
2014 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka relationen mellan de bakomliggande idéer och motivationer till att involvera intressenter och allmänhet i planeringsprocesser, och hur dessa idéer samspelar med etablerade metoder för att möjliggöra deltagande.

Detta samspel har konkreta effekter för på vilka sätt demokrati i praktiken utspelar sig i planerings- och beslutsprocesser. Projektet baseras på en kvalitativ forskningsansats med tre fallstudier. Fallen är två stadsbyggnadsprocesser i Stockholm och Göteborg, vilka förhåller sig till en tradition av fysisk planering och ett fall av Europeisk fiskeripolitik och vetenskaplig rådgivning, som relativt nyligen börjat arbeta med deltagarmetoder och att involvera fler intressenter.

Forskare

Linda Soneryd, projekt ledare, Professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Jonathan Metzger, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Sebastian Linke, Institutionen för globala studier

Petra Adolfsson, Företagsekonomiska institutitonen

Elena Bogdanova, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Hannah Saldert, doktorand, Institutionen för globala studier