Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musikalisk komposition - process och produkt - som konstnärligt forskningsprojekt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Dan Alkenäs.
I doktorandprojektet utforskas musikskapande som en inkluderande verksamhet där aktörer i största mån tillsammans bidrar i skapandet, samt om och hur kollektiva processer i musikskapande kan sudda ut gränser mellan traditionsbundna rollidentiteter.

Musikalisk aktivitet kan vara lustfylld, spännande, fantasifull, personlig. Den kan också bära spår av hierarkiska strukturer, begränsande traditioner och förväntningar. När människor deltar i gemensamma musikaliska aktiviteter förekommer inom många musiktraditioner att arbetet fördelas utifrån olika rollidentiteter – exempelvis kompositör, musiker och publik – vilka kan påverka hur individer förhåller sig till och upplever musiken. Det förekommer även att ritualiserade strukturer begränsar den individuella friheten.

I doktorandprojektet utforskas musikskapande som en inkluderande verksamhet där aktörer i största mån tillsammans bidrar i skapandet, samt om och hur kollektiva processer i musikskapande kan sudda ut gränser mellan traditionsbundna rollidentiteter. Intentionen är att utforma ett ofullbordat musikaliskt verk, ett ramverk, där deltagare i sitt utövande upplever frihet och delaktighet, och individuell kreati¬vitet kan stråla samman i en gruppkreativitet i vilken alla inblandade är aktiva som medkompositörer och utövare. Tanken är att ramverket skall vara en vägvisare, en karta, över hur en skapandeprocess kan organise¬ras och iscensättas. En metafor jag använder är att ramverket kan betraktas som en varp, i vilken fria kreativa inslag kan läggas, och utifrån syntesen av varp och inslag bilda en väv av musikutövning.

Inom forskning kring kollaborativa kreativa processer har identifierats problemområden kring exempelvis musiken och kroppen, kodade röster, lyssnande, struktur, ”mellanrum”, utövaren samt samarbete. Utifrån bland annat dessa områden undersöks genom kollaborativa kreativa processer individuella och kollektiva uttryck som kan framträda bland deltagare. I pågående delprojekt ingår samarbete med barn i åk 4, där för deltagarna obeprövade uttrycksmedel och -former utforskas, och där samtliga involverade är medkompositörer, utövare och publik.

Bild på Dan Alkenäs
Dan Alkenäs
Foto: Privat