Länkstig

Granskning på vilka(s) villkor? Bedömning, kvalitetsuppfattningar och legitimering av färdighetsprov till musiklärarutbildningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Projektet drivs av Karlstads universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet i Växjö.

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Hur bedöms färdighetsprov till musiklärarutbildningar? Hur legitimeras ställningstaganden kring bedömning, och vilka urval görs? Vad styr bedömningarna? Vilken relevans, trovärdighet och giltighet har proven i dagens musiklärarutbildningar?

Dessa frågor står i fokus i studien Granskning på vilka(s) villkor? Bedömning, kvalitetsuppfattningar och legitimering av färdighetsprov till musiklärarutbildningar.
Professor Monica Lindgren och lektor Olle Zandén

Färdighetsprov har en avgörande betydelse för tillträde till sökt utbildning. Dock har provens prognostiska värde ifrågasatts i tidigare forskning, liksom problematiken med subjektiva tolkningar och outtalade kriterier vid bedömning. Mot bakgrund av detta är denna studies syfte att skapa kunskap om färdighetsprov i musik med avseende på provens bedömningsgrunder, legitimitet och kunskapssyn samt att diskutera provens relevans och trovärdighet som urvalsinstrument till ämneslärarprogrammet i musik. 

Studien utgår från ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv med fokus på hur individer skapar mening genom att använda samverkande teckensystem, exempelvis sång, tal, gester och instrumentalspel i sin kommunikation med andra. Meningsskapande ses i detta perspektiv som ett sätt att förverkliga olika diskurser, det vill säga hur individer utifrån intresse producerar kunskap om någon specifik aspekt i en viss specifik social situation. Data produceras med hjälp av videoinspelade ensemble- och instrumentalprov inom skilda genrer samt efterföljande fokusgruppsamtal med jurygrupperna kring videosekvenser från proven.

Med multimodala och diskursiva analyser av en svagt beforskad praktik genererar studien ny kunskap om antagningsprov som urvalsinstrument. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att urvalsprocesser blir väl genomlysta, särskilt med tanke på Riksdagens krav på breddad rekrytering till universitet och högskolor samt pågående försöksverksamhet med lämplighetsprov till lärarutbildningar. Studiens resultat kommer att bidra till utveckling av antagning till högre utbildning, såväl i musik som andra ämnen, med avseende på bland annat tillvägagångssätt, transparens och relevans.

Publicerade och kommande artiklar i projektet:

Lindgren, M., Sandberg-Jurström, R., & Zandén, O. (2021). Care as technology for exclusion. Power operating in jurors’ talk about admission tests to Swedish music teacher education. Nordic Research in Music Education, 2(2), 58–73. https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2916

Sandberg-Jurström, R., Lindgren, M., & Zandén, O. (2021). A Mozart concert or three simple chords? Limits for approval in admission tests for Swedish specialist music teacher education. In E. Angelo, J. Knigge, M. Saether & W. Waagen (Eds.), Higher Education as Context for Music Pedagogy Research, MusPed:Research 2 (pp. 19–40). https://doi.org/10.23865/noasp.119.ch1

Sandberg-Jurström, R., Lindgren, M., & Zandén, O. (2022). Musical skills, or attitude and dress style? Meaning-making when assessing admission tests for Swedish music teacher education. Research Studies in Music Education, 44(1), 70-85. https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1177/1321103X20981774

Sandberg-Jurström, R., & Lindgren, M. (2022). Mapping the applicants’ learnability: a discourse anlaysis of assessors' talk of admission tests for Swedish specialist music teacher education. Music Education Research, 24(5), 599-610. https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2098263

Zandén, O., Sandberg-Jurström, R. & Lindgren, M. (kommande). Reability and validity in admissions tests to music teacher educaiton: Some policy recommendations.