Bild
Länkstig

Ljudboken! Materialitet • Lyssnare • Röst • Kritik

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Våren 2023 arrangerar Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion samt Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH), en temadag om ljudböcker.

Seminarium
Datum
31 mar 2023
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Sal J233 Humanisten

Bra att veta
Föreläsningarna kommer även att streamas, se länk nedan.
Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora

Delta via Zoom här!

PROGRAM:

09.15–09.30  Välkommen och presentation – Mathies och Jonas

Session 1.

09.30–10.45
Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis: Ljudboken och dess användare – motiv till och upplevelser av ljudbokskonsumtion. 

Karl Berglund: Män lyssnar på Sauk, kvinnor lyssnar på Ewerlöf? Ljudboksinläsare och genus

10.45–11.00  FIKA

Session 2

11.00–12.15
Mathies Græsborg Aarhus: Lydbøger og nyt arbejde

Niklas Johnsson: Svenska ljudboksälskares passioner och frustrationer – en möjlighet för smalare "kvalitetslitteratur" i de digitala strömningstjänsterna?

Fredrik Nyberg: ”Den lyssnande kritiken” – exempel, utsagor, erfarenheter

12.15–13.30  LUNCH

Session 3
13.30–14.45 

Jonas Ingvarsson: Ljudboken som adaption eller Hörspiel?

Erik Lindman Mata: Ljudexperiment, plattformar och marginalnytta (inspelad presentation)

Birgitte Stougaard Pedersen: Multisensorisk, situeret læsning af lydbøger (online)

Session 4

Ca 16.00 – – Postseminarium i LIRs Personalrum, våning 6.

ABSTRACTS

Karl Berglund:

Män lyssnar på Sauk, kvinnor lyssnar på Ewerlöf? Ljudboksinläsare och genus
En undersökning har visat att rösten och behovet av mänskligt sällskap är centralt för många ljudboksläsare. Valet av inläsare följer också mycket tydliga genusmönster: verk av kvinnliga författare har i regel en kvinna som inläsare, medan verk av manliga författaren har en man. Det här får effekter för läsningen och kan göra att litteratur skriven av män respektive kvinnor riskerar att bli mer tydligt åtskilda framöver – bland läsare och på bokmarknaden, men också som litterära upplevelser.

Karl Berglund är biträdande lektor och docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Mathies Græsborg Aarhus

Lydbøger og nyt arbejde
I denne præsentation vil jeg introducere forskningsprojektet New Work, New Reading. Projektet undersøger bogdata i samspil med ændringer på arbejdsmarkedet. I denne præsentation vil jeg introducere ny data fra de danske bibliotekers lydbogsapp (eReolen) og en række hypoteser om hvordan forbrug af lydbøger forholder sig til arbejde.

Mathies Græsborg Aarhus är postdoc, knuten till GRIDH (f.d. CDH), Göteborgs Universitet.

Jonas Ingvarsson:

Ljudboken som adaption eller Hörspiel?
Vad händer när en text överförs från tryckt format, via sin digitaliserade textfil, till elektroniska format som e-bok och ljudbok? Med ett par förbluffande exempel på hur det kan gå, diskuterar Jonas Ingvarsson vilken status den digitaliserade och (i synnerhet) den inlästa texten borde eller skulle kunna ha. Vad innebär lagtextens formuleringar om att ljudboken är en ”bilaga” till den tryckta texten, och ”tillgängliggörs och återges oförändrad” visavi denna? Förutom en blindhet för mediemateriella realiteter, innebär skrivningen ett hinder för en gestaltning som skulle kunna göra förlagan större rättvisa. Exempel kan hämtas från tyska Hörspiel och ett flertal engelskspråkiga inläsningar.

Jonas Ingvarsson är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Niklas Johnsson:

Svenska ljudboksälskares passioner och frustrationer - en möjlighet för smalare "kvalitetslitteratur" i de digitala strömningstjänsterna?
I den allmänna debatten framförs ofta åsikten att de digitala strömningstjänsternas snabba tillväxt hotar den smalare, "kvalitativa", litteraturen och leder till en förflackning av vår litteraturkonsumtion. I en nyligen (februari 2023) genomförd undersökning med deltagande från drygt 800 medlemmar i Facebookgruppen "Vi som älskar ljudböcker", framkom ett antal tydliga krav och önskemål på dagens digitala strömningstjänster som delvis motsäger detta. Den funktionalitet som visade sig vara mest efterfrågad rör framför allt processen hur man väljer vad man lyssnar på, hur man kan interagera med andra kring sitt lyssnande, samt hur man organiserar och administrerar sin litteraturkonsumtion. Mot denna bakgrund jämförs under presentationen de framkomna önskemålen med hur man hanterat liknande problem i andra branscher och tjänster med hjälp av till exempel AI, metadata och personalisering. Avslutningsvis diskuteras om, och i så fall hur, detta i själva verket kan innebära en möjlighet att bättre nå ut med smalare "kvalitetslitteratur" i de digitala strömningstjänsterna - och samtidigt även förbättra upplevelsen för de användare som helst lyssnar på olika former av populärlitteratur.

Niklas Johnsson har en M.Sc. i Teknisk Fysik från KTH och har i över 30 år arbetat inom den internationella IT-branschen. För närvarande läser han Mastersprogrammet i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Erik Lindman Mata

Ljudexperiment, plattformar och marginalnytta
Erik Lindman Mata kommer att tala utifrån projektet ”Den lyssnande kritiken” och resonera kring vad det innebär att den under senare år så omtalade ljudboksboomen till stor del är sprungen ur några få företags affärsidé: abonnemangsmodeller som kretsar kring förment obegränsade bibliotek. Hur ser framtiden för ljudboken ut utifrån den här affärsidén? Vilket utrymme kommer upplåtas för experimentella former av ljudande litteratur framöver? Och vad följer egentligen på en boom?

Erik Lindman Mata är författare, kritiker och översättare.

Fredrik Nyberg:

”Den lyssnande kritiken” – exempel, utsagor, erfarenheter
Fredrik Nyberg kommer att tala utifrån projektet ”Den lyssnande kritiken”, som under våren 2022 iscensatte ett antal experiment som var tänkta att kasta ljus över ljudboken sett som ett estetiskt och litteraturkritiskt objekt. Vi ville, hävdade vi på förhand, ”utveckla en lyssnande kritik”. Hur gick det? Vad hände? Vad uppstod i lyssnandet och under samtalen? 

Fredrik Nyberg är författare och f.d. lektor i Litterär gestaltning vd HDK-Valand

Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis:

Ljudboken och dess användare – motiv till och upplevelser av ljudbokskonsumtion.
I sin kombinerade presentation utgår Julia Pennlert & Sara Linkis från två aktuella studier som handlar om hur läsarna av ljudböcker själva formulerar motivet till varför ljudbokens format väljs och används. Med utgångspunkt i dessa studier kopplas även den teoretiska diskussion som under de senaste åren behandlat ljudboksläsning bland exempelvis teoretiker som Koepnick, Stougaard Pedersen/Have osv. 

Julia Pennlert universitetslektor vid högskolan i Borås, med inriktning mot läsning och läsfrämjande.

Sara Tanderup Linkis, är universitetslektor och postdoc vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer, Lunds universitet.

Birgitte Stougaard Pedersen:

Multisensorisk, situeret læsning af lydbøger.

Litteraturlæsning kan ske på mange måder i en digitaliseret tid, og medievalg er afgørende for læseoplevelsen. Afgørende for læseoplevelsen er også hvilke situationer samt hvilke fysiske steder den individuelle læsning finder sted i. Omgivelserne, hvilke aktiviteter læseren er involveret i ved lydbogslæsning, vil smitte af på læsningens karakter. Oplægget interesserer sig for læsesituationer og fokuserer på samspillet mellem læserens sansende krop, læsesituationen og læserens medievalg, der former digitale og multisensoriske læsepraksisser.