Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Implementing integration policy: encounters between street-level bureaucrats and newly-arrived migrants in Sweden

Samhälle & ekonomi

Isabell Schierenbeck and Andrea Spehar present the details of their new book, to be published with Studentlitteratur.

Seminarium
Datum
13 okt 2021
Tid
10:00 - 11:30
Plats
Online (via Zoom)

Medverkande
Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap
Andrea Spehar, universitetslektor i statsvetenskap, föreståndare för CGM
Arrangör
Centrum för global migration (CGM)

Detta seminarium hålls på engelska 

Mötet mellan frontlinjebyråkrater och invandrarklienter utgör grunden för integrationspolitiken där statens institutioner bär ansvaret att möjliggöra för invandrares etablering i samhället. De nyanländas integrationsprocesser sker inte bara på det individuella planet, utan till stor del också i samspelet med svenska myndigheter. Första mötet med det nya landet präglas av kontakter med handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, socialkontoret eller projektledare för olika integrationssatsningar. Denna bok handlar om hur frontlinjebyråkrater upplever och hanterar myndighetsutövningen och mötet med invandrarklienter – och om hur invandrarklienter upplever och hanterar myndighetsutövningen. Problem och möjligheter i mötet mellan frontlinjebyråkrater och invandrarklienter problematiseras utifrån frontlinjebyråkraternas tjänstemannaroll, de policys som ska implementeras, organisatoriska och administrativa förutsättningar, samt invandrarklienternas specifika situation, behov och förutsättningar. Boken belyser därmed den integrationspolitiska komplexiteten både utifrån frontlinjebyråkraternas och invandrarklienternas perspektiv. Teoretiskt har vi tagit utgångspunkt i litteraturen om frontlinjebyråkratier men har applicerat den på det integrationspolitiska området. Det finns få studier som explicit intresserar sig för frontlinjebyråkraterna och deras myndighetsutövning vad avser integrationspolitik liksom studier som utgår från hur invandrarklienter uppfattar och förhåller sig till myndighetsutövningen. Genom att kombinera dessa två perspektiv ämnar vi att bidra till tidigare forskning. Mer specifikt bidrar vi med ny kunskap om på vilket sätt mötet med flyktingar och invandrarklienter påverkar frontlinjebyråkraters syn på myndighetsutövningen samt tolkningen av det handlingsutrymme de har till sitt förfogande. Vidare bidrar vi med kunskap om hur mötet med arbetsförmedlare, socialsekreterare, SFI-lärare och barnmorskor påverkar invandrarklienternas uppfattning om den  svenska integrationspolitiken och vad som karakteriserar ett gott respektive ett dåligt bemötande från frontlinjebyråkraternas sida. Hur frontlinjebyråkrater uppfattar och hanterar kulturella utmaningar och värdekonflikter i mötet med invandrarklienter är också en viktig aspekt som vi undersöker i studien.