Göteborgs universitet
Bild
Trappan, Humanisten

Om oss

Vid Göteborgs universitet har digital humaniora en stor bredd och omfattar såväl utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg som kritiska perspektiv på sociala, kulturella och kunskapsteoretiska frågor som uppstår med digitaliseringen.

Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH), f.d. Centrum för digital humaniora, bildades 2015 och främjar forskning, utbildning och samverkan kring digitala fenomen och digitala metoder. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig och arbetet fokuserar på humanvetenskapernas möjligheter att problematisera förhållningssätt till ny teknik och dess betydelse inom forskning och samhällsliv. Centralt är att digital humaniora inte bara inbegriper teknik, utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg, utan också kritiska perspektiv och nyskapande sätt att tänka kring hela det humanistiska samtalets relation till historien, samtiden och framtiden.

Styrgrupp

  • Christina Backman, Hasselbladstiftelsen
  • Monica Billger, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Lars Björk, Kungliga biblioteket
  • Mats Björkin, docent, Institutionen för kulturvetenskaper
  • Simon Dobnik, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  • Stina Ericsson, professor, Institutionen för svenska språket
  • Antoaneta Granberg, docent, Institutionen för språk och litteraturer
  • Katarina Leppänen, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
  • Kenneth Nyberg, docent, Institutionen för historiska studier

 

GRIDH samverkar med: Föreningen för Digital humaniora i Norden (DHN) och SWE-CLARIN.

GRIDH är knutet till den Europeiska samarbetsorganisationen EADH.

På ett internationellt plan utanför Europa länkas organisationer för Digital humaniora samman genom The Alliance of Digital Humanities Organizations, ADHO.

GRIDH är även kopplat till Litteraturstaden Göteborg.