Göteborgs universitet
Bild
Trappan, Humanisten

Om oss

Vid Göteborgs universitet har digital humaniora en stor bredd och omfattar såväl utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg som kritiska perspektiv på sociala, kulturella och kunskapsteoretiska frågor som uppstår med digitaliseringen.

Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH), f.d. Centrum för digital humaniora, bildades 2015 och främjar forskning, utbildning och samverkan kring digitala fenomen och digitala metoder. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig och arbetet fokuserar på humanvetenskapernas möjligheter att problematisera förhållningssätt till ny teknik och dess betydelse inom forskning och samhällsliv. Centralt är att digital humaniora inte bara inbegriper teknik, utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg, utan också kritiska perspektiv och nyskapande sätt att tänka kring hela det humanistiska samtalets relation till historien, samtiden och framtiden.

Styrgrupp

  • Marianne Ping Huang, associate professor, Institut for Kommunikation og Kultur, Århus universitet, ordförande

  • Nina Tahmasebi, associate professor, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori , Göteborgs universitet

  • Palle Dahlstedt, professor, Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet

  • Elena Raviola, professor, Högskolan för design och konsthantverk/Handelshögskolan, Göteborgs universitet

  • Katarina Leppänen, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

  • Jan Smith, professor, data- och informationsteknik, Chalmers tekniska högskola

  • Inger Matsson, avdelningschef för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbete

  • Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen 

GRIDH samverkar med: Föreningen för Digital humaniora i Norden (DHN) och SWE-CLARIN.

GRIDH är knutet till den Europeiska samarbetsorganisationen EADH.

På ett internationellt plan utanför Europa länkas organisationer för Digital humaniora samman genom The Alliance of Digital Humanities Organizations, ADHO.

GRIDH är även kopplat till Litteraturstaden Göteborg.