Länkstig

Alkohol- och narkotikaproblem 1

Kurs
SW2636
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den här kursen ges på halvfart under kvällstid under första delen av terminen. Kursen belyser samhällets tillvägagångssätt för att försöka begränsa omfattningen av alkohol- och narkotikabruk, samt interventioner för att bryta problematiskt bruk.

Om utbildningen

Kursens innehåll

Ett moment i kursen behandlar framtagandet av policys inom området, där du också lär dig att kritiskt granska dessa. Du får kunskap om det sociala arbetets metoder för att arbeta med målgruppen och utrymme ges för kursdeltagarna att diskutera dilemman som kan uppstå i relation till stöd/kontroll inom behandlingsarbete.

Kursen kommer också att beröra dilemman som uppstår i relation till stöd/kontroll inom behandlingsarbete.

Detta kan du förvänt dig efter avslutad kurs

Efter kursen har du fått en fördjupad förståelse för
alkohol- och droganvändning; om vägar ut ur missbruk, det sociala arbetets
metoder för att arbeta med målgruppen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som möter personer med missbruk, eller arbetar med att utveckla policys och interventioner. Kursen vänder sig också till studenter som är intresserade av teoretisk och vetenskaplig fördjupning inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område.

Efter studierna

Kursen kan ingå i magisterexamen eller masterexamen i socialt arbete. Den kan också fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling, samt vara ett steg på vägen mot forskarstudier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen
kommer att ske i form av föreläsningar på kvällstid, varvat med
gruppdiskussioner och aktiviteter som förutsätter aktiv närvaro. 

Lokaler

Institutionen för socialt arbete finns vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och våra lokaler hittar du i Campus Haga och Campus Linné. Läs mer om vad våra lokaler har att erbjuda dig som student!

Läs mer om lokaler