Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
CERA arrangerade ett välbesökt seminarium ihop med Systembolaget i oktober 2019 som handlade om alkohol och arbetsliv
Doktoranden Martina Wilson föreläste under seminariet om alkohol och arbetsliv som CERA arrangerade ihop med Systembolaget i oktober 2019.
Foto: Teodor Almqvist
Länkstig

Tvärvetenskap och samverkan i forskning och profession

CERA är en centrumbildning där samverkan med det omgivande samhället är i fokus och där hela länet och regionen är involverad. I vår styrgrupp finns representanter från olika fakulteter inom Göteborgs universitet och olika samhällsaktörer såsom Västra Götalandsregionen, de västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen.

Är du doktorand som börjar fundera på vad som ska ske efter disputationen eller forskare som har kreativa idéer men behöver en forskningspartner att söka forskningsmedel ihop med?

Är du i professionen och behöver hjälp med att utvärdera en ny metod, eller har du som kliniker en bra forskningsidé men ingen forskare som kan hjälpa dig vidare?

CERA har en bred kontaktyta och nätverk. Tag antingen direkt kontakt med de olika kontaktytorna/nätverken eller personer inom dessa, som finns i listan nedan eller så kan du kontakta info@cera.se, så hjälper vi dig att hitta den du söker.

 

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Vi har ett forskningsnätverk i beroendepsykologi som heter Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC) och som fokuserar på hur tankar, känslor och beteende är relaterat till användning av alkohol och andra droger. Forskningen som bedrivs i APEC spänner från prevention till behandlingsutfall; t.ex. hur kan arbetslivet förebygga alkoholproblem, hur påverkar droger ungdomars psykiska hälsa, hur tillförlitliga är alkoholberusades vittnesutsagor, hur ser samspelet ut mellan beroende och annan psykiatrisk samsjuklighet, och hur ser behandlingsutfallet ut för personer som genomgått psykosocial behandling för beroende? Forskningen har också ett livsperspektiv – från ung till vuxen.

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Forskningen i socialt arbete omfattar studier av sociala problem, deras uppkomst, orsaker, lösningar och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Fokus ligger också på utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer. Forskning med inriktning mot alkohol- och narkotikaproblem inryms i forskargruppen Social exkludering och kontroll.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet 

På institutionen bedrivs bland annat sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård. Inom dessa utbildningar ingår beroendevård och omvårdnad vid psykisk ohälsa. Vid institutionen pågår även flera forskningsprojekt och uppsatsskrivande som behandlar beroendeproblematiken utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Institutionen för medicin bedriver forskning och utbildning från molekyl till samhälle i nära samarbete med sjukvården. Missbruk och riskbruk studeras ur många perspektiv, exempelvis deras inverkan på folkhälsan, arbetslivet men även hur substanser påverkar våra organ. 

Sektionen för Psykiatri på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet

Inom forskargruppen EPINEP, Neuropsykiatrisk epidemiologi, bedrivs forskning främst kring psykiatriska sjukdomar, hjärnsjukdomar och åldrande, bland annat kring alkohol, rökning och andra droger. Forskningen utgår från epidemiologiska metoder och befolkningsstudier. 

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet

Många forskare vid institutionen är engagerade i projekt som rör vård och omsorg. Ett fokusområde är evidensbasering. Vilka etiska principer ska gälla när sammanställningar av kunskap och rekommendationer görs? Vad innebär bästa tillgängliga kunskap inom områden där det saknas randomiserade studier? Forskare på institutionen har genomfört flera systematiska översikter om preventiva insatser, bl a inom ANDT-området. Sådana frågor tas också upp i masterprogrammet i evidensbasering som riktar sig till professionella i hela välfärdsområdet. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet (ANDT) och bidra till att den nationella ANDT-strategin 2016 – 2020 får ett genomslag i länet. Från 2018 har Länsstyrelsen även uppdrag att stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk.

Länsstyrelsen fungerar som motor i utvecklingen av det ANDT-förebyggande arbetet och bidrar till en hållbar länsstruktur. Samarbetet mellan lokala, regionala och idéburna aktörer är central samt att skapa möten mellan forskning och praktik. Kunskapsspridning genom konferenser, utbildningar, metoder, material och forum för dialog är några exempel på hur länsstyrelsen bidrar till utveckling inom området. Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras drogförebyggande arbete.

VästKom

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling. Utveckling som skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt. VästKom arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. Västkom har tre utvecklingsområden; Välfärdsutveckling, Digital verksamhetsutveckling och Regional utveckling.

Göteborgsregionen, FoU i Väst

Göteborgsregionen (GR) är en samverkansorganisation för tretton kommuner; Göteborg och tolv närliggande kommuner. Förbundet arbetar med frågor av gemensamt intresse inom områdena arbetsmarknad, social trygghet, utbildning samt miljö och samhällsbyggnad. FoU i Väst är GR:s forsknings- och utvecklingsenhet och arbetar idag huvudsakligen med sociala frågor. Vårt arbete handlar om att bedriva verksamhetsnära forskning och utveckling. Genom nära kontakter med såväl akademi som offentliga verksamheter utgör vi en mötesplats för forskning och praktik som bidrar till kunskapsspridning och kunskapsutbyte. Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de aktiviteter som GR arrangerar utifrån kommunernas behov.

Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

I det regionala programområdet Psykisk hälsa, som är ett av 24 områden så finns regionala processteam inom olika diagnosområden det som i detta fall är aktuellt är arbetet inom processteam Beroende. Regionalt processteam beroende har nationella kontakter via BIRK, SKRs nätverk för beroendefrågor.

Verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamheten arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende, med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. På kliniken bedrivs både heldygnsvård och öppenvård.   

Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen

Avdelning social hållbarhet är en del av Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen. Avdelningen arbetar systematiskt med generella och riktade insatser för att främja ett hållbart Västra Götaland med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Arbetet bedrivs i samverkan med våra egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen, med kommuner, civila samhället, statliga myndigheter och akademi med flera. Avdelningen är även tjänstepersonstöd till regionstyrelsen, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, beredningen för mänskliga rättigheter och hälso-och sjukvårdsnämnderna.