Göteborgs universitet
Bild
CERA arrangerade ett välbesökt seminarium ihop med Systembolaget i oktober 2019 som handlade om alkohol och arbetsliv
Doktoranden Martina Wilson föreläste under seminariet om alkohol och arbetsliv som CERA arrangerade ihop med Systembolaget i oktober 2019.
Foto: Teodor Almqvist
Länkstig

Tvärvetenskap och samverkan i forskning och profession

CERA är en centrumbildning där samverkan med det omgivande samhället är i fokus och där hela länet och regionen är involverad. I vår styrgrupp finns representanter från olika fakulteter inom Göteborgs universitet och olika samhällsaktörer såsom Västra Götalandsregionen, de västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen.

Är du doktorand som börjar fundera på vad som ska ske efter disputationen eller forskare som har kreativa idéer men behöver en forskningspartner att söka forskningsmedel ihop med?

Är du i professionen och behöver hjälp med att utvärdera en ny metod, eller har du som kliniker en bra forskningsidé men ingen forskare som kan hjälpa dig vidare?

CERA har en bred kontaktyta och nätverk. Tag antingen direkt kontakt med de olika kontaktytorna/nätverken eller personer inom dessa, som finns i listan nedan eller så kan du kontakta info@cera.se, så hjälper vi dig att hitta den du söker.

 

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Vi har ett forskningsnätverk i beroendepsykologi som heter "Addiction Psychology: Experimental and Clinical research" (APEC) och som fokuserar på hur tankar, känslor och beteende är relaterat till användning av alkohol och andra droger. Forskningen som bedrivs i APEC spänner från prevention till behandlingsutfall; t.ex. hur kan arbetslivet förebygga alkoholproblem, hur påverkar droger ungdomars psykiska hälsa, hur tillförlitliga är alkoholberusades vittnesutsagor, hur ser samspelet ut mellan beroende och annan psykiatrisk samsjuklighet, och hur ser behandlingsutfallet ut för personer som genomgått psykosocial behandling för beroende? Forskningen har också ett livsperspektiv – från ung till vuxen.

Länkar:

Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC)

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Forskningen i socialt arbete omfattar studier av sociala problem, deras uppkomst, orsaker, lösningar och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Fokus ligger också på utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer. Forskning med inriktning mot alkohol- och narkotikafrågor inryms i forskargruppen Social exkludering och kontroll.

Länkar:
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
Forskargruppen Social exkludering och kontroll

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet 

På institutionen bedrivs bland annat sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård. Inom dessa utbildningar ingår beroendevård och omvårdnad vid psykisk ohälsa. Vid institutionen pågår även flera forskningsprojekt och uppsatsskrivande som behandlar beroendeproblematiken utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Länkar:

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet 

Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Institutionen för medicin bedriver forskning och utbildning från molekyl till samhälle i nära samarbete med sjukvården. Missbruk och riskbruk studeras ur många perspektiv, exempelvis deras inverkan på folkhälsan, arbetslivet men även hur substanser påverkar våra organ. 

Länkar:
Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Sektionen för Psykiatri på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet

Inom forskargruppen EPINEP, Neuropsykiatrisk epidemiologi, bedrivs forskning främst kring psykiatriska sjukdomar, hjärnsjukdomar och åldrande, bland annat kring alkohol, rökning och andra droger. Forskningen utgår från epidemiologiska metoder och befolkningsstudier. 

Länkar:
EPINEP, Neuropsykiatrisk epidemiologi

Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Organisationsstudier inom missbruksområdet omfattar studier av statlig styrning, kunskapsstyrning, organisationsformer, ledarskap, samverkan, vårdkedjor och professionella praktiker. Fokus ligger också på samhällsinterventioner, rapporteringssystem, managementmodeller och evidensbaserade praktiker. Forskning med inriktning mot organisation och styrning inom missbrukarvården inryms i sektionen management och organisation på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

Länkar:

Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet

Många forskare vid institutionen är engagerade i projekt som rör vård och omsorg. Ett fokusområde är evidensbasering. Vilka etiska principer ska gälla när sammanställningar av kunskap och rekommendationer görs? Vad innebär bästa tillgängliga kunskap inom områden där det saknas randomiserade studier? Forskare på institutionen har genomfört flera systematiska översikter om preventiva insatser, bland annat inom ANDT-området. Sådana frågor tas också upp i masterprogrammet i evidensbasering som riktar sig till professionella i hela välfärdsområdet. 

Länkar:
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Masterprogrammet i evidensbasering

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet (ANDT) och bidra till att den nationella ANDT-strategin 2016 – 2020 får ett genomslag i länet. Från 2018 har Länsstyrelsen även uppdrag att stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk.

Länsstyrelsen fungerar som motor i utvecklingen av det ANDT-förebyggande arbetet och bidrar till en hållbar länsstruktur. Samarbetet mellan lokala, regionala och idéburna aktörer är central samt att skapa möten mellan forskning och praktik. Kunskapsspridning genom konferenser, utbildningar, metoder, material och forum för dialog är några exempel på hur länsstyrelsen bidrar till utveckling inom området. Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras drogförebyggande arbete.

Länkar:
Länsstyrelsen

VästKom

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling. Utveckling som skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt. VästKom arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. Västkom har tre utvecklingsområden; Välfärdsutveckling, Digital verksamhetsutveckling och Regional utveckling.

Länkar:
VästKom

Göteborgsregionen, FoU i Väst

Göteborgsregionen (GR) är en samverkansorganisation för tretton kommuner; Göteborg och tolv närliggande kommuner. Förbundet arbetar med frågor av gemensamt intresse inom områdena arbetsmarknad, social trygghet, utbildning samt miljö och samhällsbyggnad. FoU i Väst är GR:s forsknings- och utvecklingsenhet och arbetar idag huvudsakligen med sociala frågor. Vårt arbete handlar om att bedriva verksamhetsnära forskning och utveckling. Genom nära kontakter med såväl akademi som offentliga verksamheter utgör vi en mötesplats för forskning och praktik som bidrar till kunskapsspridning och kunskapsutbyte. Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de aktiviteter som GR arrangerar utifrån kommunernas behov.

Länkar:

Göteborgsregionen, FoU i Väst

Göteborgs Stads Stadsledningskontor

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret stödjer Göteborgs Stads kommunstyrelse i uppdraget att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi och stadens strategiska planering.

Stadsledningskontoret samordnar och driver stadens arbete för att möta dagens snabba förändringar i omvärlden och de stora utmaningarna kommunen står inför. Detta genom att samordning och prioritering inom hela stadens uppdrag med resurssättning och analys avseende bland annat utveckling av stadens verksamhet, personal och ekonomi.

Göteborgs Stad har ingått en avsiktsförklaring med bland annat Göteborgs Universitet för att utveckla och stärka det långsiktiga samarbetet inom utbildning , forskning, utveckling och innovation.

Länkar:

Stadsledningskontoret

Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

KPH utgör också regionalt programområde Psykisk hälsa med  åtta regionala processteam utifrån olika diagnos- och kunskapsområden. Aktuellt i förhållande till CERAS uppdrag är regionalt processteam Beroende som har nationella kontakter via Sveriges kommuner och regioners nätverk för beroendefrågor

I det regionala programområdet Psykisk hälsa, som är ett av 24 områden så finns regionala processteam inom olika diagnosområden det som i detta fall är aktuellt är arbetet inom processteam Beroende. Regionalt processteam beroende har nationella kontakter via BIRK, SKRs nätverk för beroendefrågor.

Länkar:
Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Processteam Beroende

Verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamheten arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende, med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. På kliniken bedrivs både heldygnsvård och öppenvård.   

Länkar:
Verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Kriminalvårdens uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

I det dagliga arbetet arbetar kriminalvården med att påverka klienterna till att inte återfalla i brott. Vi värnar om en human människosyn och om klienternas integritet och rättssäkerhet. Den som avtjänar ett straff ska göra det på ett säkert sätt och ska inte kunna begå brott under sin tid i kriminalvården

Ett sätt att öka tryggheten i samhället är att minska antalet återfall i brott, det arbetar kriminalvården med genom motiverande samtal, behandlingsprogram, sysselsättning och en möjlighet för de intagna att förbättra bristande skolgång. Att arbeta återfallsförebyggande är en central uppgift för Kriminalvården. Tillsammans med klienten ska vi använda tiden i Kriminalvård till insatser som är evidensbaserade och har visat sig mest effektiva för att hjälpa personer bryta med en kriminell livsstil.

Kriminalvårdens klienter ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och droger när de lämnar kriminalvården än de var innan. Det kallas bättre ut.

Kriminalvården i Väst omfattar Västra Götalands och Hallands län. Regionen bedriver verksamhet vid 10 anstalter, 5 häkten samt vid 5 frivårdskontor. Region Väst har även ett regionkontor beläget i Göteborg.

Länkar:

Kriminalvården

Brukarrådet för Missbruksfrågor i Västra Götaland

Brukarrådet är en organisatorisk plattform för regional, delregional och kommunal samverkan inom missbruksvården i Västra Götalandsregionen och dess
49 kommuner. Brukarrådet är en paraplyorganisation för ett antal ideella organisationer med gemensamma syften och mål inom missbruks- och beroendefrågor.

Föreningens medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukares psykiska och fysiska hälsa och som gynnar deras livsvillkor. Föreningen vill även främja utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela Västra Götaland. 

Våra huvudsakliga arbetsområden är:

  • Att lokala brukarråd etableras
  • Att brukarna blir en del av vårdsamverkansstrukturen i Västra Götaland
  • Att Brukarstyrda Brukarrevisioner görs i varje sjukhusområde
  • Satsning på anhörigorganisationer och anhörigstöd
  • Kunskapshöjande insatser
  • Samverka med befintliga brukarråd

Länkar:
Brukarrådet för Missbruksfrågor i Västra Götaland