Göteborgs universitet
Länkstig

Ökat behov av kriminologer

Vi har träffat Charlie Karlsson som fått jobb som trygghetssamordnare direkt efter att ha tagit sin masterexamen i kriminologi. Läs intervjun för att ta del av hans upplevelser av masterprogrammet och arbetsmarknaden.

Kriminolog som vill bryta negativa trender

Namn: Charlie Karlsson                       
Ålder: 28 år
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Trygghetssamordnare
Utbildning: Masterexamen i kriminologi år 2020

Vad gör du just nu? 

Jag arbetar som trygghetssamordnare för Halmstad kommun där jag ansvarar för arbetet med kommunens två mest prioriterade bostadsområden. Som samordnare leder och följer jag upp trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i samverkan med bostadsbolag, polisen, civilsamhället och andra förvaltningar.

Hur lyckades du få ett kvalificerat jobb direkt efter utbildningen?

Jag skulle säga att jag fick jobbet just för att jag hade den bäst lämpade utbildningen för tjänsten och att jag under programmet valt att just fokusera på brottsförebyggande samverkansarbete. Arbetsmarknaden är lovande om du har examen i kriminologi.

Regeringen håller just nu på att avsluta en utredning kring hur ett lagförslag ska se ut angående kommuners skyldighet att arbeta brottsförebyggande. Det kommer öppna upp fler möjligheter för utbildade kriminologer då BRÅ visar att många som sitter på den här typen av samordningstjänsten inte har brottsförebyggande med i sin utbildning, speciellt inte i mindre kommuner. Även polisen kommer med stor sannolikhet efterfråga fler kriminologer i framtiden. 

Vad innebär ditt jobb som trygghetssamordnare?

När jag tillträdde var jag den första som hade den här tjänsten i kommunen. Operativt innebär tjänsten att jag ska finnas på plats när det händer, och strategiskt är det långsiktiga arbetet att vända negativa trender. Det betyder att jag måste ha god lokalkännedom och arbeta nära medborgarna och andra aktörer som verkar inom områdena. Jobbet går mycket ut på att göra kartläggningar av brott och trygghet, analysera lägesbilder, initiera insatser, och följa upp resultat.

Jobbet går ut på att göra kartläggningar av brott och trygghet, analysera lägesbilder, initiera insatser, och följa upp resultat.

Jag leder även kommunens EST-arbete (Effektiv Samordning för Trygghet) ihop med polisen och bostadsbolaget. Jag ska vara spindeln i nätet för allt som rör trygghet. Det är ett omväxlande, utmanande jobb med stor frihet. Jag får ta ett helhetsgrepp kring brott och trygghet och vara med från start till mål i projekt och genomföranden.

Hur har dina studier i kriminologi bidragit till vad du gör idag?
Det har varit helt avgörande! Genom utbildningen fick jag precis den spetskompetensen jag önskade. Studierna väckte mitt intresse för brottsförebyggande samverkan och gav verktyg att kartlägga brottsmönster, göra orsaksanalyser, föreslå åtgärder och utvärdera resultat.

Utbildningen väckte mitt intresse för brottsförebyggande samverkan och gav verktyg att kartlägga brottsmönster, göra orsaksanalyser, föreslå åtgärder och utvärdera resultat.

Har studierna påverkat dig på annat sätt?

Vad jag gillade särskilt var att lärarna hela tiden utmanade oss att omsätta våra teoretiska kunskaper till praktisk handling som är av direkt användning för fältet. Det är fortfarande ovanligt med kriminologer inom mitt yrke och jag upplever det som mycket uppskattat hos de jag möter.

Vad jag gillade särskilt var att lärarna hela tiden utmanade oss att omsätta våra teoretiska kunskaper till praktisk handling som är av direkt användning för fältet.

Jag känner att jag har fått en bred och djup kunskap som kommer till nytta ute i samhället. Jag har även stor nytta av kontaktnätet som jag fick under utbildningen.

Vad handlade din examensuppsats om?

Masteruppsatsen var en utredning av ett socialt ungdomsprojekt i Biskopsgården. Tillsammans med en klasskamrat undersökte jag sambandet mellan projektet och en förmodad minskning i antalet polisanmälningar i lokalområdet. Vi utredde projektets potentiella brottsförebyggande effekter och föreslog rekommendationer för implementering av liknande projekt.

Uppsatsen uppmärksammades med ett hederspris av nätverket SäkraPlatser då den delvis handlade om trygghet i offentlig miljö. 

Hur kom det sig att du valde att läsa programmet i kriminologi?

Jag gick fristående kurser för att få en kandidatexamen i sociologi och läste då grundkursen i kriminologi och fortsättningskursen om social kontroll. Båda kurserna var väldigt genomarbetade med kunniga och engagerade lärare vilket fick mig nyfiken på masterprogrammet. 

Har du några råd till den som funderar att söka till programmet?

Det kommer delvis vara väldigt högt tempo både i att läsa och skriva texter. Ta del av  föreläsningarna och förbered dig inför lektionerna. Bli inte avskräckt utan känn dig trygg i att detta kommer ge dig en edge över andra på arbetsmarknaden.

Bli inte avskräckt utan känn dig trygg i att detta kommer ge dig en edge över andra på arbetsmarknaden.

Flera av uppgifterna som jag skrev under programmet går jag tillbaka till nu när jag jobbar för att få stöd i forskning och ge exempel på lyckade insatser på andra platser. Kriminologi är väldigt brett och jag rekommenderar att rikta in sig på något man tycker är extra intressant då flera kurser erbjuder stor valfrihet gällande inriktning. 

Något annat du vill tillägga?

De som börjar programmet ska inte vara rädd för att söka upp praktiker och fråga vad man kan hjälpa till med inom ramen för utbildningen. Många är väldigt tacksamma för att få hjälp med utredningar och utvärderingar av sin verksamhet.

Charlie Karlsson